Název: Román "Die dritte Kugel" od Lea Perutze: Analýza z hlediska sociální kritiky
Další názvy: Novel "Die dritte Kugel" by Leo Perutz: Analysis from the point of view of the social criticism
Autoři: Volf, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Tonsern, Clemens
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9048
Klíčová slova: Leo Perutz;Židé;Rakousko;Die dritte Kugel;společenská kritika;literatura;Mexiko
Klíčová slova v dalším jazyce: Leo Perutz;Jews;Austria;novel;The third bullet;social criticism;literature;Mexico
Abstrakt: Na začátku mé práce jsem se zabýval osobností Lea Perutze. Leo Perutz byl rakouský spisovatel židovského původu, který patřil v letech 1918-1933 ke světově nejčtenějším spisovatelům německého jazyka. V bakalářské práci jsem popsal jeho zajímavý život, význam a díla. Dále jsem se zabýval jeho nejslavnějším románem Die dritte Kugel. Krátce jsem popsal obsah tohoto románu a rozdělení dle jednotlivých kapitol. Další částí této práce je shrnutí historie sociologie ve vztahu k literatuře a základní otázky, které se v analýze vyskytují. V poslední kapitole se zabývám sociální kritikou vybraných aspektů z románu Die dritte Kugel. Pro tento účel jsem si vybral španělské vojáky, ženy a čerta.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of my work I was dealing with the character of Leo Perutz. Leo Perutz was an Austrian writer of Jewish origin. He was one of the most popular authors of his time and his novels were widely read between 1918 and 1933. I have described his inspiring life, his importance and his works in my bachelor dissertation.Furthermore, I have studied his most famous novel The Third Bullet. I have briefly described the content of the novel and broke down the content by the individual chapters. In another part of my work I concentrated on a subfield of the Sociology of Culture. This sub-item is called sociology of literature and I have concentrated on its history its basic analytical tools In the last chapter I have studied social critique of selected aspects of the novel The Third Bullet, for this purpose I have chosen the Spanish soldiers, the woman and the devil.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Volf Pavel.pdfPlný text práce327,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_vp.pdfPosudek vedoucího práce414,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_op.pdfPosudek oponenta práce217,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
volf_obh.pdfPrůběh obhajoby práce131,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.