Title: Německá evangelická církev na jihozápadě Čech (1918 - 1945)
Other Titles: German evangelical church in south-west Bohemia (1918 - 1945)
Authors: Rajtmajerová, Iveta
Advisor: Stočes, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9053
Keywords: německá evangelická církev;Česká republika;statistická šetření
Keywords in different language: german evangelical churhc;Czech republic;statistical research
Abstract: Tato bakalářská práce se nazývá Německá evangelická církev v jihozápadních Čechách a jejím hlavním úkolem je co nejvíce představit tuto církev. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první je nejprve velmi krátce popsán vývoj evangelických církví v českých zemích a poté je zde rozebrána historie německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ve výzkumné části je nejprve popsán farní úřad v Plzni, který byl centrem této církve v jihozápadních Čecháh. Poté jsou zde zpracovávána data získaná z archivu města plzně, která se této církve týkají. Díky těmto statistickým šetřením vidíme společenskou prestiž a atraktivitu této církve v jihozápadních Čechách.
Abstract in different language: The thesis is entitled German Evangelical Church in south-west Bohemia and its main aim is to present this church. The thesis itself is divided into two parts. The first part shortly describes the evolution of evangelical churches in the Czech Republic and then the history of German Evangelical Church in Bohemia, Moravia and Silesia is examined. At the beginning of the research part is described the parish office in Pilsen which used to be the center of that church in south-west Bohemia. Afterwards the data about the church obtained from the Pilsen city archive are processed. Thanks to the statistical research we can observe prestige and popularity of this church in south-west Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajtmajerova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
rajtmajerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce546 kBAdobe PDFView/Open
rajtmajerova_op.pdfPosudek oponenta práce779,38 kBAdobe PDFView/Open
rajtmajerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce138,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.