Název: Německá evangelická církev na jihozápadě Čech (1918 - 1945)
Další názvy: German evangelical church in south-west Bohemia (1918 - 1945)
Autoři: Rajtmajerová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Stočes, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9053
Klíčová slova: německá evangelická církev;Česká republika;statistická šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: german evangelical churhc;Czech republic;statistical research
Abstrakt: Tato bakalářská práce se nazývá Německá evangelická církev v jihozápadních Čechách a jejím hlavním úkolem je co nejvíce představit tuto církev. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první je nejprve velmi krátce popsán vývoj evangelických církví v českých zemích a poté je zde rozebrána historie německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ve výzkumné části je nejprve popsán farní úřad v Plzni, který byl centrem této církve v jihozápadních Čecháh. Poté jsou zde zpracovávána data získaná z archivu města plzně, která se této církve týkají. Díky těmto statistickým šetřením vidíme společenskou prestiž a atraktivitu této církve v jihozápadních Čechách.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is entitled German Evangelical Church in south-west Bohemia and its main aim is to present this church. The thesis itself is divided into two parts. The first part shortly describes the evolution of evangelical churches in the Czech Republic and then the history of German Evangelical Church in Bohemia, Moravia and Silesia is examined. At the beginning of the research part is described the parish office in Pilsen which used to be the center of that church in south-west Bohemia. Afterwards the data about the church obtained from the Pilsen city archive are processed. Thanks to the statistical research we can observe prestige and popularity of this church in south-west Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KNJ) / Bachelor´s works (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rajtmajerova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rajtmajerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce546 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rajtmajerova_op.pdfPosudek oponenta práce779,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rajtmajerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce138,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.