Název: Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední odborné škole
Další názvy: Comparison of the grammar interpretation at the grammar school and at the secondary school
Autoři: Doležalová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Krbůšková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9054
Klíčová slova: gramatika;didaktické metody a postupy;státní maturita z německého jazyka;výuka DaF;hospitace;testování
Klíčová slova v dalším jazyce: grammar;didactic methods and forms;state GCSE exam of German language;teaching DaF;observation;testing
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem ?Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední odborné škole? zkoumá výklad gramatiky s využitím rozlišných metod a forem práce na středních školách a na gymnáziu. Zároveň přináší stručný přehled o jazykové situaci na školách a zaměřuje se na odlišný přístup učitelů na obou typech školy. Cílem je porovnat tyto didaktické metody ve výuce německého jazyka a přinést stručný přehled o postavení a stavu němčiny mezi ostatními maturitními předměty. V teoretické části je popsána nedílná součást lingvistiky ? gramatika. Dále popisuje různé postupy a metody ve výuce cizího jazyka, zkoumá prostředky a možnosti, jak gramatiku vyučovat a jakými formami je do hodin německého jazyka začlenit. Z provedených hospitací, gramatických testů a dotazníků vycházím v praktické části, ve které stanovuji základní hypotézy a předpoklady, které následně pomocí náslechové praxe a testování žáků vyhodnocuji a potvrzuji.
Abstrakt v dalším jazyce: A bachelor's thesis called "Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední škole" examines the interpretation of a grammar and exploits various methods and forms of work used in high schools and grammar schools. The thesis also brings a briefly summary about the language situation in schools and the thesis is focused on different attitude of teachers. The purpose is to compare these didactic methods used in teaching of the German language and shows a briefly summary about a status of the German language compared to the other graduation subjects. In the theoretical part of the thesis is described the grammar which is a part of the linguistics. It also describes various methods in teaching of the foreign language. It examines the resources and the different approaches how to teach the grammar and how to these approaches integrate into the lessons. In the practical part are used the observations, the grammar tests and the questionnaire which was made before. In this part the basic hypotheses and the assumptions are determined. These basic hypotheses and the assumptions are consequently evaluated and confirmed using the classroom observation and using the testing of the students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BACHEROLARBEIT.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dolezalova_vp.pdfPosudek vedoucího práce267,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dolezalova_op.pdfPosudek oponenta práce469,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dolezalova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce104,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.