Název: Problémy při psaní ve školní praxi
Další názvy: Problems with writing in school praxice
Autoři: Šlajsová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9056
Klíčová slova: nácvik;Comenia Script;problémy při psaní;znaky písma;dysgrafie;vývojová psychologie;rychlost psaní;kvalita psaní;písmo
Klíčová slova v dalším jazyce: training;Comenia Script;probleme with writing;characters of writing;dysgraphia;developmental psychology;speed of writing;quality of writing;font
Abstrakt: Na začátku práce je popsáno, jak se děti učí psát a jaké metody jsou pro to používány. Je zde také detailně charakterizováno nové písmo Comenia Script, které by mělo umožnit dětem snadnější nácvik písma a odbourat největší problém ve společnosti a to je nečitelnost. Do teoretické části spadají jednotlivé problémy, které se při psaní vyskytují, jejich příčiny a jednotlivé znaky písma, které by měly být dodržovány. Ve druhé kapitole je ještě popsána porucha učení Dysgrafie, která úzce souvisí s danou tématikou. Písmo je závislé na charakteru člověka, proto se ve třetím bodě teoretické části mluví o vývojové psychologii. Praktická část je rozdělena na dvě části. V první části je detailně vyzdviženo, jak rychle žáci píší a k tomu přiloženy jednotlivé přílohy k posouzení, proč nějaký žák píše rychle a nějaký pomalu. Druhá část se věnuje kvalitě psaní. Cílem této práce je udělat ucelený přehled o problémech při psaní a porovnat hbitost i kvalitu mezi gymnázii a středními odbornými školami a dále pak bylo nutné zjistit rozdíly mezi českým a německým jazykem.
Abstrakt v dalším jazyce: In the beginning of the theoretical part is described how children learn to write and what methods are used to it. There is also characterized in detail Comenia Script new font, which should enable children to practice writing and easier to eliminate the biggest problem in society and it is illegible. Into the theoretical part belongs various problems that occur when writing, their causes and the various characters that should be abided. In the second chapter is even described learning disability Dysgraphia, which is closely related to that theme. Scripture depends on the human character, so the third point of the theoretical part talks about developmental psychology. The practical part is divided into two parts. The first part is highlighted in detail how quickly students write and to that are accompanied individual attachments to assess why some students writes quickly and some slowly. The second part deals with the quality of the writing. The aim of this thesis is to make a comprehensive knowledge of the problems in writing and compare the agility and quality between grammar schools and secondary vocational schools and then it was necessary to find out the differences between the
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Slajsova Martina.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slajsova_vp.pdfPosudek vedoucího práce237,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
skenovani0001.pdfPosudek oponenta práce389,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slajsova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce445,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.