Název: Daňově právní aspekty offshore společností
Další názvy: Tax legal aspects of offshore companies
Autoři: Flašková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Šíma, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9162
Klíčová slova: Belize;daň;daňový ráj;Delaware;dvojí zdanění;Kypr;offshore společnost;právní řád;Seychely;zdaňování offshore společností
Klíčová slova v dalším jazyce: Belize;Cyprus;Delaware;double taxation;legal system;offshore company;Seychelles;tax;tax heaven;taxation of offshore companies
Abstrakt: Předmětem této práce na téma ?Daňově právní aspekty offshore společností? bylo seznámit se základními pojmy, uvést příklady offshore společností a charakterizovat je. Provedla jsem komparaci transparentního právního řádu na Kypru s protikladem právního řádu Belize. U zdaňování offshore společností jsem se zaměřila na země, kde neexistuje daň z příjmů a na země, kde zahraniční příjem není podroben dani. Se zdaňováním offshore společností souvisí problematika dvojího zdanění, uvedla jsem metody jeho vyloučení, příklady typových smluv a výhrady, které Česká republika uplatňuje. Offshore společnosti souvisí s pojmem daňový ráj, který jsem vysvětlila a uvedla příklady. V části de lege ferenda jsem se zamyslela nad současným stavem a budoucností daňových rájů.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the thesis ?Tax legal aspects of offshore companies? was to introduce basic terms, and provide examples of offshore companies and the characteristic of some of them. I did a comparison of a transparent legal system in Cyprus with the antithesis of the rule of law in Belize. In case of taxation of offshore companies I focused on countries where there is no income tax, and the countries where the foreign income is not subject to the tax. The taxation of offshore companies is related to the issue of double taxation. I introduced the method of exclusion, examples of typical contracts and the reservations made by the Czech Republic. Offshore companies are linked to the concept of a tax heaven, which I explained and gave examples of. In the part of the de lege ferenda I reflected on the current state and the future of tax heavens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce948,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p.Flaskova.pdfPosudek vedoucího práce42,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. Flaskova.pdfPosudek oponenta práce51,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Flaskova.pdfPrůběh obhajoby práce46,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.