Title: Firemní výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Other Titles: Expenditure (expense) incurred to generate, assure and maintain income
Authors: Froněk, Jan
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Šíma, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9163
Keywords: daně;výdaje;náklady;daňový ráj;historie daní;daň z příjmu
Keywords in different language: Taxes;expenditures;expenses;offshore;history of taxes;income tax
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části: úvod do daňové problematiky, výdaje na zajištění, udržení a dosažení příjmů, optimalizace výdajů u firem včetně modelového příkladu a porovnání výdajů s vybranými zeměmi EU. První část je věnována obecnému úvodu do daní. Nejprve jsem se zaměřil na historii daní vybraných států ve starověku, konkrétně Mezopotámie, Egypt a Athény. Dále jsem popsal daně jako celek. Tato část je zakončena popisem daně z příjmu. Druhá část se zabývá výdaji na zajištění, udržení a dosažení příjmů. Zde jsou detailně popsány jednotlivé druhy výdajů a daňové odpisy. Třetí část nejprve popisuje optimalizaci daní a následně je uveden modelový příklad společnosti v souvislosti s daňově účinnými výdaji. V závěru této části jsou popsány daňové ráje. V poslední části této diplomové práce jsou analyzovány výdaje (náklady) ostatních zemí EU.
Abstract in different language: The thesis is divided into four main parts: introduction to the tax system, expenditures (expenses) incurred to generate, assure and maintain income, the optimization of costs of companies including model example and finally the comparison to the EU countries. The first part is an introductory part. Firstly I presented the early history of taxes in ancient Mesopotamia, Egypt and Athens. I also described taxes as a whole. This part ends with a description of the income tax. The second part deals with expenditures (expenses) incurred to generate, assure and maintain income. There are discussed in detail various types of expenditures and tax depreciations. The third part describes the optimization of taxes. Then there is model example of a company in connection with tax efficient expenditures. This part ends with a description of offshore countries. In the final section are analyzed the possibilities of expenditures (expenses) of other EU countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final 1 CD.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Fronek.pdfPosudek vedoucího práce40,12 kBAdobe PDFView/Open
op. p. Fronek.pdfPosudek oponenta práce55,51 kBAdobe PDFView/Open
protokol Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce47,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.