Název: Firemní výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
Další názvy: Expenditure (expense) incurred to generate, assure and maintain income
Autoři: Froněk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Šíma, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9163
Klíčová slova: daně;výdaje;náklady;daňový ráj;historie daní;daň z příjmu
Klíčová slova v dalším jazyce: Taxes;expenditures;expenses;offshore;history of taxes;income tax
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části: úvod do daňové problematiky, výdaje na zajištění, udržení a dosažení příjmů, optimalizace výdajů u firem včetně modelového příkladu a porovnání výdajů s vybranými zeměmi EU. První část je věnována obecnému úvodu do daní. Nejprve jsem se zaměřil na historii daní vybraných států ve starověku, konkrétně Mezopotámie, Egypt a Athény. Dále jsem popsal daně jako celek. Tato část je zakončena popisem daně z příjmu. Druhá část se zabývá výdaji na zajištění, udržení a dosažení příjmů. Zde jsou detailně popsány jednotlivé druhy výdajů a daňové odpisy. Třetí část nejprve popisuje optimalizaci daní a následně je uveden modelový příklad společnosti v souvislosti s daňově účinnými výdaji. V závěru této části jsou popsány daňové ráje. V poslední části této diplomové práce jsou analyzovány výdaje (náklady) ostatních zemí EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is divided into four main parts: introduction to the tax system, expenditures (expenses) incurred to generate, assure and maintain income, the optimization of costs of companies including model example and finally the comparison to the EU countries. The first part is an introductory part. Firstly I presented the early history of taxes in ancient Mesopotamia, Egypt and Athens. I also described taxes as a whole. This part ends with a description of the income tax. The second part deals with expenditures (expenses) incurred to generate, assure and maintain income. There are discussed in detail various types of expenditures and tax depreciations. The third part describes the optimization of taxes. Then there is model example of a company in connection with tax efficient expenditures. This part ends with a description of offshore countries. In the final section are analyzed the possibilities of expenditures (expenses) of other EU countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
final 1 CD.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Fronek.pdfPosudek vedoucího práce40,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. p. Fronek.pdfPosudek oponenta práce55,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Fronek.pdfPrůběh obhajoby práce47,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.