Název: Právní úprava oběhu mincí a bankovek
Další názvy: Legislation of circulation of the coins and banknotes
Autoři: Kozáková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9167
Klíčová slova: mince;bankovky;peníze;měna;euro;padělání peněz;bankovnictví;Česká národní banka;ochranné prvky bankovek;koruna;platební styk
Klíčová slova v dalším jazyce: coins;banknotes;money;currency;euro;forgery of money;banking;Czech national bank;security features of banknotes;crown;system of payments
Abstrakt: Cílem diplomové práce je podat čtivý výklad o právní úpravě a konstrukci českých platidel ? českých bankovek a mincí, podat historické aspekty českého oběživa a poukázat taktéž na trestněprávní aspekty na úseku bankovek a mincí. V práci bude využito především metody deskripce a analýzy jednotlivých ustanovení v právních předpisech. Budu vycházet především z pramenů platného českého práva a dále z publikací, které se zabývají měnovým právem, případně trestnými činy s touto oblastí souvisejícími.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide a readable interpretation of the legislation and construction Czech banknotes and coins - Czech banknotes and coins, an historical aspects of the Czech currency and also refer to the criminal aspects of the field notes and coins. The work will be mainly used method description and analysis of the provisions in the legislation. I will be mainly based on the current Czech law sources and publications that deal with monetary law, or crimes related to this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved,p. Kozakova.pdfPosudek vedoucího práce56,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos. Kozakova.pdfPosudek oponenta práce70,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Kozakova.pdfPrůběh obhajoby práce48,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.