Title: Subjektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu
Other Titles: Quality evaluation of stereoscopic image by subjective methods
Authors: Šindelář, Martin
Advisor: Veřtát, Ivo
Veřtát, Ivo
Referee: Masopust, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9208
Keywords: stereoskopické zobrazování;stereoskopický stativ;subjektivní hodnocení kvality stereoskopického videa;implementace v prostředí MATLAB;vlivy snižující kvalitu stereoskopického obrazu
Keywords in different language: stereoscopic displaying;stereoscopic tripod;quality evaluation of stereoscopic video by subjective methods;implementation in MATLAB;effects of reducing quality of stere-oscopic images
Abstract: V úvodu této diplomové práce, která je zaměřena především na subjektivní hodnocení kvality stereoskopického videa, nalezneme nejen stručný popis nejpoužívanějších subjektivních metodik definovaných v doporučení ITU-R BT.2021 a stručný popis nejpoužívanějších stereoskopických zobrazovacích systémů. Ale je zde také nastíněno, jakým způsobem lze stereoskopická videa vytvářet a jaké důležité parametry by měly být správně nastaveny v závislosti na nahrávané scéně. Hlavní část práce se pak zabývá realizací vybrané subjektivní metodiky Single-stimulus (SS) v prostředí MATLAB a samotným hodnocením, jehož cílem je zjistit kvalitu stereoskopického videa v závislosti na velikosti přeslechu, zpoždění a stereobáze. V závěrečné části práce jsou následně graficky znázorněny výsledky hodnocení, z kterých je možné vypozorovat mnoho závislostí, na jejichž základě jsou nakonec stanoveny závěry práce.
Abstract in different language: In introduction this diploma thesis, which is focused primarily on the quality evaluation of stereoscopic videos by subjective methods, we find not only a brief description of the most frequently used subjective methods defined in recommendations ITU-R BT.2021 and a brief description of the most frequently used 3DTV systems. But there is also outlined, how stereo-scopic videos are created and what important parameters should be correctly set in depending on the recording scene. The main part of the thesis deals with implementation of the selected subjective methodology Single-stimulus (SS) in MATLAB and the actual evaluation, whose aim is to determine the quality of stereoscopic video in depending on the size of crosstalk, delay and stereo-base. In the final part is consequently graphically shows the results of evalu-ation, from which is possible to see a lot of dependencies on which are finally determined conclusions the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Sindelar.pdfPlný text práce4,83 MBAdobe PDFView/Open
053806_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,68 kBAdobe PDFView/Open
053806_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,55 kBAdobe PDFView/Open
053806_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.