Title: VVER1000 - Modernizace přírubových spojů v oblasti zátky pohonu LKP-M
Other Titles: VVER1000 - Modernization of flanged joints in the drive plugs of LKP-M
Authors: Fryauf, Pavel
Advisor: Zdebor, Jan
Pedál, Jiří
Macák, Pavel
Referee: Martinec, Igor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9214
Keywords: lineární krokový pohon;řídící tyče;pevnostní výpočet;kontrolní výpočet;jaderný reaktor;lehkovodní reaktor;konstrukční návrh
Keywords in different language: linear stepper drive;control rods;strength calculation;control calculation;nuclear reactor;light water reactor;engineering design
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout nové konstrukční řešení přírubových spojů v oblasti zátky lineárního krokového pohonu pro jaderný reaktor typu VVER-1000. Na začátku práce je popsán princip a způsoby řízení jaderných reaktorů. Dále je uveden popis současného provedení lineárního krokového pohonu pro reaktor VVER-1000 od společnosti ŠKODA JS a.s. . V praktické části práce jsou uvedeny návrhy nového konstrukčního řešení. Pro vybranou variantu je proveden výpočet základních rozměrů. Také je provedeno vyhodnocení kategorií napětí (s)1 a (s)2 dle normy NTD A.S.I. . Většina uvedených informací byla získána z odborné literatury a technické dokumentace společnosti ŠKODA JS a.s. .
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to devise a new design of flanged joints in plug area of linear stepper drive for nuclear reactor type VVER-1000. At the beginning of this thesis are described principles and methods of controlling nuclear reactors. Furthermore is described the execution of the current version of linear stepper drive for VVER-1000 reactor developed by company ŠKODA JS a.s. . In the practical part of the thesis are presented proposals for a new design solutions. For the selected option is executed calculation of basic dimensions. The evaluation of stress categories (s)1 and (s)2 is also executed in accordance to the NTD A.S.I. standard. Most of the information was obtained from literature and technical documentation of company ŠKODA JS as .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_FRYAUF.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI DP Fryauf.pdfPosudek vedoucího práce29,65 kBAdobe PDFView/Open
OPONENTNI POSUDEK DP Fryauf.pdfPosudek oponenta práce50 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Fryauf.pdfPrůběh obhajoby práce19,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.