Název: Úloha varhan ve figurální církevní hudbě 18. století na podkladě západočeských pramenů (Příspěvek k provozovací praxi)
Další názvy: The organ role in the figural religious music in the 18th century on the bases of western bohemian sources (Contribution to performance practise)
Autoři: Oppová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9226
Klíčová slova: figurální hudba;Klatovy;varhany;varhanní hra;spartace;deskribent;klatovský děkanský kostel;František Ignác Tůma;Procopisu Gottwaldt;mše;litanie;generálbas
Klíčová slova v dalším jazyce: figural music;Klatovy;organ;organ playing;spartation;describent;decanal church in Klatovy;František Ignác Tůma;Procopisu Gottwaldt;mass;litany;basso continuo
Abstrakt: Práce je zaměřena na využití varhan ve figurální církevní hudbě v 18. století. Jako zdroj výzkumu byly použity opisy skladeb Františka Ignáce Tůmy Missa in F a Procopia Gottwaldta Litani? lauretan? in A. Tyto hudebniny byly spartovány a následně analyzovány, především jejich varhanní part. V souvislosti s tím jsou v práci zmíněni deskribenti, kteří se na opisu hudebnin podíleli, dále jsou popsány Klatovy a také hudebninová sbírka děkanského kostela, která je v současnosti uložena ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Na základě systému RISM jsou zmíněny i konkordance, které byly v souvislosti s těmito hudebninami nalezeny.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is concentrate on organ and its usage in figural church music in 18th century. There was used the transcriptions of compositions Missa in F by František Ignác Tůma and Litani? lauretan? in A by Procopio Gottwaldt. This pieces were rewritten to a score and then they were analysied, mainly its organ part. In this work there are also mentioned the describents who participated in the transcription of these pieces. The next part of this work describes Klatovy and the scores collection of decanal church which is now placed in Nativescience muzeum Dr. Karel Hostaš in Klatovy. In connection with RISM there are mentioned some concordations which were found.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Oppova_Iveta.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oppova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce553,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oppova_posudek_DP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce412,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_DP_Oppova.pdfPrůběh obhajoby práce155,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.