Title: Historie pedagogicko-uměleckého oboru Zpěv na Katedře hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: History of pedagogical and art discipline "Singing" at the Music Culture Department at the West Bohemian University in Pilsen
Authors: Vašíčková, Monika
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9227
Keywords: Katedra hudební kultury FP ZČU;pedagogicko-umělecké obory;Obor zpěv;absolventi
Keywords in different language: Department of musical culture PF UWB;pedagogical-musical fields;field of singing;graduates
Abstract: Diplomová práce se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem zpěv. Na začátku se věnuje historii Západočeské univerzity v Plzni jako celku, poté historii Fakulty pedagogické a dále také historii Katedry hudební kultury, zejména s ohledem na jednotlivé vedoucí katedry. Jedna kapitola je věnována všem třem pedagogicko-uměleckým oborům a jejich absolventům. Těžiště práce tvoří kapitola, která se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem Zpěv na Katedře hudební kultury. V té jsou uvedeny životopisy jednotlivých pedagogů oboru, předměty oboru, úspěchy studentů zpěvu v Interpretační soutěži pedagogických fakult (SVUOČ) a krátké životopisy všech absolventů oboru s jejich profesním uplatněním.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with pedagogical-artistic field of Singing. Its first part is dedicated to the history of the University of West Bohemia in Pilsen as a whole, then to the Pedagogical Faculty and also the history of Department of Musical Culture, especially with regard to the individual chiefs of this department. One chapter is devoted to all three pedagogical-musical fields and their graduates. This thesis is mainly focused on pedagogical-artistic field of Singing at the Department of Musical Culture. In this chapter, there are biographies of the educators, subjects, achievments of the students in Interpretative Competition of Pedagogical Faculties (SVUOČ) and also short biographies of all the graduates of this field with their professional employment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.Vasickova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Vasicova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce486,96 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce618,97 kBAdobe PDFView/Open
Vasickova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.