Název: Historie pedagogicko-uměleckého oboru Zpěv na Katedře hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni
Další názvy: History of pedagogical and art discipline "Singing" at the Music Culture Department at the West Bohemian University in Pilsen
Autoři: Vašíčková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Slavíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9227
Klíčová slova: Katedra hudební kultury FP ZČU;pedagogicko-umělecké obory;Obor zpěv;absolventi
Klíčová slova v dalším jazyce: Department of musical culture PF UWB;pedagogical-musical fields;field of singing;graduates
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem zpěv. Na začátku se věnuje historii Západočeské univerzity v Plzni jako celku, poté historii Fakulty pedagogické a dále také historii Katedry hudební kultury, zejména s ohledem na jednotlivé vedoucí katedry. Jedna kapitola je věnována všem třem pedagogicko-uměleckým oborům a jejich absolventům. Těžiště práce tvoří kapitola, která se zabývá pedagogicko-uměleckým oborem Zpěv na Katedře hudební kultury. V té jsou uvedeny životopisy jednotlivých pedagogů oboru, předměty oboru, úspěchy studentů zpěvu v Interpretační soutěži pedagogických fakult (SVUOČ) a krátké životopisy všech absolventů oboru s jejich profesním uplatněním.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis deals with pedagogical-artistic field of Singing. Its first part is dedicated to the history of the University of West Bohemia in Pilsen as a whole, then to the Pedagogical Faculty and also the history of Department of Musical Culture, especially with regard to the individual chiefs of this department. One chapter is devoted to all three pedagogical-musical fields and their graduates. This thesis is mainly focused on pedagogical-artistic field of Singing at the Department of Musical Culture. In this chapter, there are biographies of the educators, subjects, achievments of the students in Interpretative Competition of Pedagogical Faculties (SVUOČ) and also short biographies of all the graduates of this field with their professional employment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.Vasickova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasicova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce486,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasickova_posudek_DP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce618,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasickova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9227

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.