Název: Srovnání nelikvidačních způsobů řešení úpadku u nepodnikatelů v právním řádu ČR a SRN
Další názvy: The Comparison of Non-Liquidation Methods of Dealing with Consumer Bankruptcy in the Czech and German Legal Order
Autoři: Benetková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9231
Klíčová slova: Insolvence;insolvenční návrh;insolvenční řízení;insolvenční správce;úpadek;zadlužení;platební neschopnost;nepodnikatel;spotřebitel;konkurs;oddlužení;reorganizace.
Klíčová slova v dalším jazyce: Insolvency;insolvency petition;incolvency procedure;insolvency administrator;bankruptcy;debt;insolvency;not an entrepreneur;consumer;debt relief;reorganisation.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce představuje komparaci současné české a německé právní úpravy úpadku spotřebitele. Nejprve autorka provedla podrobnou analýzu české právní úpravy insolvenčního práva se zaměřením na řešení úpadku spotřebitele a posléze tento postup aplikovala rovněž v rámci německé právní úpravy. V závěrečné části práce byly poznatky sjednoceny a oba právní řády byly vystaveny vzájemné komparaci. Nakonec byly vysloveny úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the comparison of the contemporary Czech and German legal regulation of consumer bantkruptcy. First the author performed a detailed analysis of the Czech legal regulation with a focus on the consumer bankruptcy and then the same procedure was applied on the German insolvency law. In the final part of the thesis all the obtained knowledge was united and the legal regulation of both countries were exposed to their reciprocal comparison. In the end the opinions de lege frenda were expressed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
aktualni DP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benetkova-1.pdfPosudek vedoucího práce981,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benetkova-2.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benetkova Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce343,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.