Title: Srovnání nelikvidačních způsobů řešení úpadku u nepodnikatelů v právním řádu ČR a SRN
Other Titles: The Comparison of Non-Liquidation Methods of Dealing with Consumer Bankruptcy in the Czech and German Legal Order
Authors: Benetková, Gabriela
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Sigmundová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9231
Keywords: Insolvence;insolvenční návrh;insolvenční řízení;insolvenční správce;úpadek;zadlužení;platební neschopnost;nepodnikatel;spotřebitel;konkurs;oddlužení;reorganizace.
Keywords in different language: Insolvency;insolvency petition;incolvency procedure;insolvency administrator;bankruptcy;debt;insolvency;not an entrepreneur;consumer;debt relief;reorganisation.
Abstract: Předkládaná diplomová práce představuje komparaci současné české a německé právní úpravy úpadku spotřebitele. Nejprve autorka provedla podrobnou analýzu české právní úpravy insolvenčního práva se zaměřením na řešení úpadku spotřebitele a posléze tento postup aplikovala rovněž v rámci německé právní úpravy. V závěrečné části práce byly poznatky sjednoceny a oba právní řády byly vystaveny vzájemné komparaci. Nakonec byly vysloveny úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The present thesis deals with the comparison of the contemporary Czech and German legal regulation of consumer bantkruptcy. First the author performed a detailed analysis of the Czech legal regulation with a focus on the consumer bankruptcy and then the same procedure was applied on the German insolvency law. In the final part of the thesis all the obtained knowledge was united and the legal regulation of both countries were exposed to their reciprocal comparison. In the end the opinions de lege frenda were expressed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aktualni DP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Benetkova-1.pdfPosudek vedoucího práce981,72 kBAdobe PDFView/Open
Benetkova-2.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Benetkova Gabriela.pdfPrůběh obhajoby práce343,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.