Název: Odpovědnost zhotovitele za vady díla dle NOZ
Další názvy: Contractor's responsibility for defects in the works according to New Civil Code
Autoři: Kolísek, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9241
Klíčová slova: dílo;smlouva o dílo;Nový občanský zákoník;odpovědnost za vady;náhrada škody;zhotovitel;objednatel;odstoupení od smlouvy;nové provedení díla;přiměřená sleva;oprava vad
Klíčová slova v dalším jazyce: work;contract for work;New Civil Code;resposibility for defects;damage compensation;contractor;client;withdraw from the contract;new performance of the work;appropriate discount;repair defects
Abstrakt: Cílem práce, je vytvořit přehled vzájemných práv a povinností stran smlouvy o dílo, se zvláštním zřetelem na vztahy vznikající v důsledku vad díla. Vzhledem k tomu, že nová úprava soukromého práva, obsažená v z. č. 89/2012 Sb. nabude účinnost až 1. 1. 2014, současná odborná literatura, až na výjimky, se tímto tématem prozatím nezabývá. Bylo nutné při psaní této práce vycházet přímo ze zákonné úpravy obsažené v z. č. 89/2012 Sb. a porovnávat ji s články v odborné literatuře, která se věnuje současně účinné úpravě v z. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníku, a z. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Zároveň bylo nutné zpracovat pro účely práce vybranou judikaturu Nejvyššího soudu ČR a její závěry opět porovnat s novou úpravou. Jako sekundární zdroje pak byly využity nejrůznější články a příspěvky právníků z internetových zdrojů. Pro komplexnost textu jsou v této práci zahrnuty také kapitoly o historickém vývoji smlouvy o dílo, základních náležitostech a v neposlední řadě vypořádání stran při zániku smlouvy a náhrada škody.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is create an overview of the mutual rights and obligations of the parties to the contract for work, with special emphasis on the relationships resulting from defects in the work. Whereas the new adjustment of private law , contained in Law No. 89/2012 Coll . come into force until 1. 1. 2014, the current literature , with few exceptions , do not deal with this issue now . During the master thesis was necessary to refer to the legal provisions contained in Act No. 89/2012 Coll. and compare it with the articles in the specific literature focused on effective treatment in Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code and Law No. 40/1964 Coll. and the Civil Code simultaneously. For this diploma work was also necessary to handle the selected jurisprudence of the Supreme Court and to compare its findings with a new adjustment again. As secondary sources were used different articles and contributions of lawyers from Internet sources. For the complexity in this work were also included thechapters about the historical development of service contracts, the essential elements and the settlement of theparties for termination of the contract and damage compensation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kamil Kolisek.pdfPlný text práce389,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolisek-1.pdfPosudek vedoucího práce753,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolisek-2.pdfPosudek oponenta práce114,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolisek Kamil.pdfPrůběh obhajoby práce363,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.