Název: Postavení obce jako zakladatele a společníka obchodních společností
Další názvy: Municipality position as founder and member of commercial companies
Autoři: Vanke, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ficner, Tomáš
Oponent: Vítek, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9249
Klíčová slova: obchodní společnost;kapitálové obchodní společnosti;osobní obchodní společnosti;obecní samospráva;zastupitelstvo obce;delegace;pravomoc zastupitesltva;investice;transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: commercial company;capital cemmercial companies;personal private companies;municipal self-government;municipal council;delegation;council power;investment;transformation
Abstrakt: Diplomová práce podává ucelený přehled nejzákladnější úpravy stanovené v Ústavě ČR.Postupně jsou řešeny otázky zakládání obchodních společností a funkce jednotlivých orgánů.Další část diplomové práce obsahuje rozbor historické právní úpravy podnikání samosprávných celků a vývoj z pohledu de lege ferenda. V poslední části diplomové práce jsem se zaměřil na vybranou problematiku související s obchodními společnostmi založených obcí. Ve třech podkapitolách se postupně věnuji realizaci investice do obchodní společnosti, kde je obec jediným společníkem, dále transformaci příspěvkové organizace na obchodní společnost a v poslední podkapitole podávám přehled právní úpravy obchodních společností ve Spolkové republice Německo, se zaměřením na obce v Bavorsku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis summarizes whole theme of the basiest regulation in Constitution of Czech republic.Gradually are answered questiones of foundation of commercial companies and functions of individual authorities. Next part of my thesis contains analysis historical legal regulation of enterprising of self-governing local units and de lege ferenda development.In the last part of my thesis I focused on chosed problemation related with municipal commercial compenies. In the three following subchapters I analyse realization of investic into municipal commercial cempenies, where is municipality the only partner, next subchapter is about "transformation" of allowance (contributional) organisation into commercial companies and in last subchapter I summarize legal regulation in Germany, with focuse in municipality in Bavaria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Vanke_Postaveni_obce_jako_zakladatele_a_spolecnika_obchodnich_spolecnosti_2013.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanke-1.pdfPosudek vedoucího práce729,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanke-2.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanke Jan.pdfPrůběh obhajoby práce265,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.