Title: Postavení obce jako zakladatele a společníka obchodních společností
Other Titles: Municipality position as founder and member of commercial companies
Authors: Vanke, Jan
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Vítek, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9249
Keywords: obchodní společnost;kapitálové obchodní společnosti;osobní obchodní společnosti;obecní samospráva;zastupitelstvo obce;delegace;pravomoc zastupitesltva;investice;transformace
Keywords in different language: commercial company;capital cemmercial companies;personal private companies;municipal self-government;municipal council;delegation;council power;investment;transformation
Abstract: Diplomová práce podává ucelený přehled nejzákladnější úpravy stanovené v Ústavě ČR.Postupně jsou řešeny otázky zakládání obchodních společností a funkce jednotlivých orgánů.Další část diplomové práce obsahuje rozbor historické právní úpravy podnikání samosprávných celků a vývoj z pohledu de lege ferenda. V poslední části diplomové práce jsem se zaměřil na vybranou problematiku související s obchodními společnostmi založených obcí. Ve třech podkapitolách se postupně věnuji realizaci investice do obchodní společnosti, kde je obec jediným společníkem, dále transformaci příspěvkové organizace na obchodní společnost a v poslední podkapitole podávám přehled právní úpravy obchodních společností ve Spolkové republice Německo, se zaměřením na obce v Bavorsku.
Abstract in different language: The thesis summarizes whole theme of the basiest regulation in Constitution of Czech republic.Gradually are answered questiones of foundation of commercial companies and functions of individual authorities. Next part of my thesis contains analysis historical legal regulation of enterprising of self-governing local units and de lege ferenda development.In the last part of my thesis I focused on chosed problemation related with municipal commercial compenies. In the three following subchapters I analyse realization of investic into municipal commercial cempenies, where is municipality the only partner, next subchapter is about "transformation" of allowance (contributional) organisation into commercial companies and in last subchapter I summarize legal regulation in Germany, with focuse in municipality in Bavaria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Vanke_Postaveni_obce_jako_zakladatele_a_spolecnika_obchodnich_spolecnosti_2013.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vanke-1.pdfPosudek vedoucího práce729,88 kBAdobe PDFView/Open
Vanke-2.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Vanke Jan.pdfPrůběh obhajoby práce265,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.