Title: Poradenství u klientů se zrakovým postižením z pohledu ergoterapie
Other Titles: Counselling for clients with vision disorder in the perspective of occupational therapy
Authors: Hůlková, Pavla
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9257
Keywords: ergoterapie;kompenzační pomůcky;poradenství;zrakové postižení
Keywords in different language: occupational therapy;mobility aids;counselling;visual impairment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím ergoterapeutického poradenství u klientů se zrakovým postižením. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část je věnována popisu a klasifikaci zrakového postižení, dále ergoterapeutickému poradenství a kompenzačním pomůckám pro zrakově postižené. Praktická část je zaměřena na poradenství jako součást terapie. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou ověřovány v praxi na základě spolupráce se čtyřmi klienty.
Abstract in different language: This thesis deals with the usage of occupational therapy counseling for clients with visual impairment. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part elaborates the description and classification of visual impairment, occupational therapy counseling, and mobility aids for the visually impaired. The practical part focuses on counseling as part of the therapy. Objectives and hypotheses were set down, and practically tested in cooperation with four clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hulkova 2013.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Hulkova Pavla - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,39 kBAdobe PDFView/Open
Hulkova Pavla - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce101,81 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Hulkova.pdfPrůběh obhajoby práce52,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.