Title: Pohybové aktivity v přírodě pro podporu motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku
Other Titles: The outdoor motional activities for the support of the kinetic development of preschool and young school children
Authors: Čejková, Martina
Advisor: Breníková, Hana
Referee: Stašková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9269
Keywords: pohyb;aktivity v přírodě;psychomotorický vývoj;obratnost;orientace;děti
Keywords in different language: movement;outdoor activities;psychomotor development;prowess;orientation;children
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou Pohybové aktivity v přírodě pro podporu motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je na začátku objasněn ontogenetický vývoj dítěte, dále je obecně charakterizován pohyb a motorika a jsou přiblíženy jednotlivé motorické schopnosti a jejich rozvoj. Další kapitola je věnována pohybovým aktivitám v přírodě s důrazem na hry všeobecně. V posledním úseku teoretické části je popsáno hodnocení nezbytné pro druhou část práce. Jedná se o hodnocení obratnostních a orientačních schopností a také o posouzení hrubé motoriky. V praktické části jsem si na základě stanoveného cíle a příslušných hypotéz zvolila a popsala sledované soubory. Zformovala jsem metody testování a pozorování do podoby testů a her, které jsou zaměřeny na otestování obratnosti, orientace a hrubé motoriky. Hlavní výzkum práce byl zaměřen na podporu obratnostních schopností. Pohybové aktivity v přírodě vedly k jejich zlepšení. Oddělenými kapitolami jsou výsledky, diskuse a závěr práce. Vzhledem k určeným hypotézám jsou zde vyhodnoceny výsledky použitých testů. Vše je taktéž porovnáváno s různými názory v literatuře.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis represents Outdoor activities for the support of development of preschool and younger school aged children. The work is divided into two parts: theoretical and practical. At the beginning of the theoretical part ontogenetic development of children is clarified. Further, the motion is generally characterized and the individual motoric abilities and their progress are explained. Next chapter is devoted to the kinetic activities in nature with accent on plays generally. The theoretical part is ended by description of the evaluation which is indispensable for the second part of the work. There is evaluated motion and orientation skill as well as elemental motoric abilities. In the practical part I have selected and described researched items based on established aim and respective hypothesis. I described methods for the testing and the observation into the form of the tests and games, which are aimed to the testing of motoric skil, orientation and elemental motoric ability. The main research of this thesis was focused on the support of motoric skill capabilities. The outdoor activities led to the improvement. The results, the discussion and the conclusion are separated chapters. With regard to appointed hypotheses, the results obtained using the tests are evaluated. The results are compared with various opinions in literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Martina Cejkova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Cejkova Martina - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce532,73 kBAdobe PDFView/Open
Cejkova Martina - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce105,2 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Cejkova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce458,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.