Title: Využití rehabilitačních míčů v dětské fyzioterapii
Other Titles: The use of rehabilitation balls in children physiotherapy
Authors: Sopková, Dominika
Advisor: Knězová, Jana
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9276
Keywords: fyzioterapie;vadné držení těla;správné držení těla;horní zkřížený syndrom;dolní zkřížený syndrom;rehabilitační míče
Keywords in different language: physioterapy;posture abnormalities;good posture;upper crossed syndrome;lower crossed syndrome;rehabilitation balls
Abstract: Má práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám psychomotorickým vývojem, správným držením těla, vadným držením těla a faktory s ním související, hlubokým stabilizačním systémem páteře a dýcháním. V poslední kapitole charakterizuji rehabilitační míče jejich význam a využití. V praktické části popisuji cíl práce, charakteristiku sledovaného souboru. Stanovuji si hypotézy výzkumu, metodiku výzkumu. Dále jsou v praktické části vypracovány kazuistiky. V příloze jsou pak uvedeny ukázky cvičebních jednotek.
Abstract in different language: My bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with psychological development and development of movement, good posture, posture abnormalities and other related factors. It describes deep stabilizing muscles of the spine and correct way of breathing. Last chapter explains the characteritics of rehabilitation balls, their meaning and usage. Practical part of my thesis contains the description of main objectives and charakteristics of observed patients. Hypothesis of my research and its methodology is further specified and some medical cases are presented. The attachments at the end of my thesis contain the examples of particular exercises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC- Vyuziti rehabilitacnich micu v destke fyzioterapii.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Sopkova Dominika - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,75 kBAdobe PDFView/Open
Sopkova Dominika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce62,08 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Sopkova.pdfPrůběh obhajoby práce437,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.