Title: Vliv moření na povrch heterogenních výrobků
Other Titles: Influence of pickling on the surface of a heterogenous products
Authors: Janeček, Jiří
Advisor: Kříž, Antonín
Vnouček, Milan
Referee: Bláhová, Olga
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9339
Keywords: moření;heterogenní výrobky;koroze;korozní odolnost
Keywords in different language: pickling;heterogeneous products;corrosion;corrosion resistance
Abstract: Bakalářská práce se zabývá mořením heterogenních výrobků, které vznikly svařením martenzitické oceli s ocelí austeniticko-feritickou. V praktické části jsou heterogenní výrobky mořeny v experimentálně zjištěných mořících lázních o různých koncentracích, při různých teplotách mořících lázní, a také po různě dlouhou dobu. Po odmoření jsou vzorky v korozní komoře vystaveny koroznímu prostředí (solné mlze). Podle množství koroze na vzorcích po této zkoušce je určeno vhodné mořidlo a vhodné mořící podmínky.
Abstract in different language: This work deals with pickling heterogeneous products. These products were created by welding martensitic steels and austeniticferritic steels. In the practical part are heterogeneous products pickled in experimentally developed pickling baths of various concentrations, at different temperatures pickling bath, and also for different lengths of time. After pickling of samples are samples placed in the corrosion chamber, where they are exposed to corrosive environments (salt spray). Based on the amount of corrosion on the samples we will determine, which pickling bath and which method is the most suitable for pickling these samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jiri Janecek_2013.pdfPlný text práce8,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Janecek.tifPosudek vedoucího práce101,83 kBTIFFView/Open
OP_Janecek.tifPosudek oponenta práce88,83 kBTIFFView/Open
Prubeh_Janecek.tifPrůběh obhajoby práce33,23 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.