Název: Vliv moření na povrch heterogenních výrobků
Další názvy: Influence of pickling on the surface of a heterogenous products
Autoři: Janeček, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kříž, Antonín
Vnouček, Milan
Oponent: Bláhová, Olga
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9339
Klíčová slova: moření;heterogenní výrobky;koroze;korozní odolnost
Klíčová slova v dalším jazyce: pickling;heterogeneous products;corrosion;corrosion resistance
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá mořením heterogenních výrobků, které vznikly svařením martenzitické oceli s ocelí austeniticko-feritickou. V praktické části jsou heterogenní výrobky mořeny v experimentálně zjištěných mořících lázních o různých koncentracích, při různých teplotách mořících lázní, a také po různě dlouhou dobu. Po odmoření jsou vzorky v korozní komoře vystaveny koroznímu prostředí (solné mlze). Podle množství koroze na vzorcích po této zkoušce je určeno vhodné mořidlo a vhodné mořící podmínky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with pickling heterogeneous products. These products were created by welding martensitic steels and austeniticferritic steels. In the practical part are heterogeneous products pickled in experimentally developed pickling baths of various concentrations, at different temperatures pickling bath, and also for different lengths of time. After pickling of samples are samples placed in the corrosion chamber, where they are exposed to corrosive environments (salt spray). Based on the amount of corrosion on the samples we will determine, which pickling bath and which method is the most suitable for pickling these samples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jiri Janecek_2013.pdfPlný text práce8,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Janecek.tifPosudek vedoucího práce101,83 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Janecek.tifPosudek oponenta práce88,83 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Janecek.tifPrůběh obhajoby práce33,23 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9339

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.