Název: K otázce vyváženosti textů v učebnicích češtiny pro cizince
Další názvy: On the issue of balance of texts in the textbooks of Czech for foreigners
Autoři: Sedláček, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9351
Klíčová slova: vyváženost textů;čeština pro cizince;učebnice pro cizince;dotazník;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: text balance;czech language for foreigners;textbooks for foreigners;questionnaire;analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o vyváženosti textů v učebnicích češtiny pro cizince. Vyvážeností rozumíme prostor věnovaný pojednání o určitých jevech. Zabývali jsme se těmito jevy: muži x ženy, mladí x staří, pracující x studující, město x venkov, Praha x ostatní česká města, Čechy x Morava. V teoretické části se práce zabývá pojmy vztahující se k tomuto tématu. V další části se práce věnuje statím a názorům Jiřího Hasila. Praktické část se zabývá analýzou výše uvedených prvků ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince. Poslední část této práce se zabývá vyhodnocením dotazníků. Dotazníky byly rozdány v Ústavu jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázní.
Abstrakt v dalším jazyce: These diploma thesis deals with the text balance in textbooks for foreigners. The balance is understand as the space which is focused on specific phenomena. We have discussed these elements: men x women, young people x old people, working people x students, city x village, Prague x the other Czech cities, Bohemia x Moravia. In the theoretical background we argue terms related to this topic. In the next part of the work we focus on the opinions and essays of Jiří Hasil. The practical part deals with analysis of elements mentioned above in the selected textbooks for foreigners. The last part of this thesis discusses the results from questionnaires. The questionnaires were distributed at the Institute for Language and Preparatory Studies in Mariánské Lázně.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Miroslav Sedlacek.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sedlacek.pdfPosudek vedoucího práce47,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sedlacek_machackova.pdfPosudek oponenta práce33,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sedlacek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce158,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.