Title: K otázce vyváženosti textů v učebnicích češtiny pro cizince
Other Titles: On the issue of balance of texts in the textbooks of Czech for foreigners
Authors: Sedláček, Miroslav
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9351
Keywords: vyváženost textů;čeština pro cizince;učebnice pro cizince;dotazník;analýza
Keywords in different language: text balance;czech language for foreigners;textbooks for foreigners;questionnaire;analysis
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o vyváženosti textů v učebnicích češtiny pro cizince. Vyvážeností rozumíme prostor věnovaný pojednání o určitých jevech. Zabývali jsme se těmito jevy: muži x ženy, mladí x staří, pracující x studující, město x venkov, Praha x ostatní česká města, Čechy x Morava. V teoretické části se práce zabývá pojmy vztahující se k tomuto tématu. V další části se práce věnuje statím a názorům Jiřího Hasila. Praktické část se zabývá analýzou výše uvedených prvků ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince. Poslední část této práce se zabývá vyhodnocením dotazníků. Dotazníky byly rozdány v Ústavu jazykové a odborné přípravy v Mariánských Lázní.
Abstract in different language: These diploma thesis deals with the text balance in textbooks for foreigners. The balance is understand as the space which is focused on specific phenomena. We have discussed these elements: men x women, young people x old people, working people x students, city x village, Prague x the other Czech cities, Bohemia x Moravia. In the theoretical background we argue terms related to this topic. In the next part of the work we focus on the opinions and essays of Jiří Hasil. The practical part deals with analysis of elements mentioned above in the selected textbooks for foreigners. The last part of this thesis discusses the results from questionnaires. The questionnaires were distributed at the Institute for Language and Preparatory Studies in Mariánské Lázně.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Miroslav Sedlacek.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
sedlacek.pdfPosudek vedoucího práce47,64 kBAdobe PDFView/Open
sedlacek_machackova.pdfPosudek oponenta práce33,56 kBAdobe PDFView/Open
sedlacek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce158,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.