Název: Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Další názvy: Design of the Three Phase Squirrel Cage Induction Motor
Autoři: Tupý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9402
Klíčová slova: asynchronní motor;kotva nakrátko;drážka statoru;drážka rotoru;magnetické jho;vzduchová mezera;výška osy;elektromagnetická indukce;proudová hustota
Klíčová slova v dalším jazyce: induction motor;squirrel-cage;stator slot;rotor slot;magnetic yoke;air gap;electromagnetic induction;current density
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem asynchronního motoru s kotvou nakrátko o parametrech: P = 45 kW, 2p = 4, U = 400V, m = 3, IP = 23. Návrh stroje je proveden ze zadaných parametrů a obsahuje výpočet geometrických rozměrů, velikost a uspořádání statoru a rotoru, magnetizační proud, odpory, reaktance, ztráty stroje. Součástí práce je i detailní nákres navržené statorové i rotorové drážky a schématický nákres stroje v podélné a příčné poloze.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the electromagnetic design of a squirrel-cage induction motor with parameters: P = 45 kW, 2p = 4, U = 400 V, m = 3, IP = 23. The design is made from machines primary parameters and it contains a calculation of the geometric dimensions, the construction size and arrangement of stator and rotor, the magnetizing current, the resistance, the reactance and losses and efficiency of the machine. There is a detailed drawing of designed stator and rotor slot and a schematic longitudinal section and cross-section drawing of the machine as a part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Jan_Tupy.pdfPlný text práce26,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053444_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053444_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053444_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.