Title: Nulový bod elektrických sítí - koncepce a konstrukční provedení
Other Titles: Electrical network zero point - concept and design
Authors: Jana, Radek
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9405
Keywords: elektrické sítě;nulový bod;uzel transformátoru;zemní kapacitní proud;LTspice;zemní zkrat;zemní spojení
Keywords in different language: electrical network;ground capacitive current;node of transformer;zero point;LTspice;short-circuit;ground fault
Abstract: Tato práce se zabývá možnostmi provozu uzlu transformátoru a vlivu, jaký má zapojení na příčné nesymetrické poruchy v distribuční soustavě. Jedná se převážně o jednofázové zemní spojení a zemní zkrat. Cílem práce je nejprve zhodnotit jaké možnosti zapojení uzlu jsou a popsat chování při poruchách. Pro každý způsob provozu uzlu je namodelován obvod v programu LTspice a vyhodnocen grafy časových průběhů napětí a proudů. V poslední části je konkrétní síť vn a její zhodnocení z hlediska příčných poruch v závislosti na provozu uzlu transformátoru.
Abstract in different language: This work deals with the possibilities of operation of node to ground the transformer and the effects of the involvement of the transverse unbalanced fault in the distribution system. It is a single-phase ground short-circuit and ground fault. The goal is to first assess what options are node connection and describe the behavior disorders. For each mode of operation node is modeled circuit in LTSpice program and time graph evaluation of voltage and current. The last part is a specific network of high-voltage and it is evaluation in terms of transverse faults depending on the operation of the transformer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_jana_radek.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
053447_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,08 kBAdobe PDFView/Open
053447_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,98 kBAdobe PDFView/Open
053447_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.