Název: Nulový bod elektrických sítí - koncepce a konstrukční provedení
Další názvy: Electrical network zero point - concept and design
Autoři: Jana, Radek
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9405
Klíčová slova: elektrické sítě;nulový bod;uzel transformátoru;zemní kapacitní proud;LTspice;zemní zkrat;zemní spojení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical network;ground capacitive current;node of transformer;zero point;LTspice;short-circuit;ground fault
Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi provozu uzlu transformátoru a vlivu, jaký má zapojení na příčné nesymetrické poruchy v distribuční soustavě. Jedná se převážně o jednofázové zemní spojení a zemní zkrat. Cílem práce je nejprve zhodnotit jaké možnosti zapojení uzlu jsou a popsat chování při poruchách. Pro každý způsob provozu uzlu je namodelován obvod v programu LTspice a vyhodnocen grafy časových průběhů napětí a proudů. V poslední části je konkrétní síť vn a její zhodnocení z hlediska příčných poruch v závislosti na provozu uzlu transformátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the possibilities of operation of node to ground the transformer and the effects of the involvement of the transverse unbalanced fault in the distribution system. It is a single-phase ground short-circuit and ground fault. The goal is to first assess what options are node connection and describe the behavior disorders. For each mode of operation node is modeled circuit in LTSpice program and time graph evaluation of voltage and current. The last part is a specific network of high-voltage and it is evaluation in terms of transverse faults depending on the operation of the transformer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_jana_radek.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053447_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053447_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053447_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9405

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.