Title: Ochrana před účinky atmosférických výbojů
Other Titles: Protection from lightning impulse effects
Authors: Novák, Radek
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9406
Keywords: atmosférické přepětí;atmosférický výboj;blesk;bleskový proud;bouřka;ochrana před bleskem;řízení rizika;svodič přepětí
Keywords in different language: atmospheric surge;atmospheric discharge;lightning;lightning current;storm;lightning protection;risk management;surge protective device
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se v kapitole 2 zabývá ochranou před atmosférickými výboji, jejich vznikem, druhem bouřek, základními parametry blesku, typy úderů a jim odpovídajícím parametrům bleskových proudů. Následující kapitola 3 pojednává o účinku atmosférického výboje na živé bytosti, stavby a účinku na instalovaná citlivá elektronická zařízení. Dále je v kapitole diskutováno řízení rizika vzniku škod, odhad jeho složek, stanovení úrovně ochrany podle přípustného rizika, ekonomických hledisek a potřebný rozsah zřízení komplexní ochrany před bleskem a přepětím v souladu se zařazením do odpovídající třídy ochrany. Kapitoly 4 a 5 analyzují druhy hromosvodů, jejich technické řešení, strukturu, používané materiály a metody sloužící k dosažení odpovídající vnější a vnitřní ochrany před bleskem a vznikajícímu přepětí.
Abstract in different language: Chapter 2 of the presented bachelor dissertation deals with protection against atmospheric discharges, their origin, the type of storms, the basic lightning parameters, the types of strikes and their corresponding lightning current parameters. The following chapter 3 discusses the effect of atmospheric discharges on living beings and buildings, as well as the effect on installed sensitive electronic equipment. Furthermore, it deals with managing the risk of damage, the estimate of its components, the determination of the protection level according to the acceptable risk and economic aspects. The required range of establishment of comprehensive lightning and surge protection in accordance with the classification in the appropriate class of the lightning protection system is also discussed here. Chapters 4 and 5 analyse the types of conductors, their engineering solution, structure, materials and methods used to achieve adequate external and internal lightning and surge emerging protection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce32,35 MBAdobe PDFView/Open
053448_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,2 kBAdobe PDFView/Open
053448_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,39 kBAdobe PDFView/Open
053448_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.