Název: Vysokofrekvenční rušivé signály v problematice EMC
Další názvy: Radiofrequency interference in question of EMC
Autoři: Sluka, Vít
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Hromádka, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9415
Klíčová slova: Radiofrekvenční rušení;EMC;elektromagnetická kompatibilita;rušivé signály;měření emisí;měření odolnosti;antény;EMS;EMI;vazební mechanismy
Klíčová slova v dalším jazyce: Radiofrequency interference;EMC;electromagnetic compatibility;interference signals;emissions testing;measuring resistance;antennas;EMS;EMI;coupling mechanisms
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá zdroji a charakterem vysokofrekvenčního rušení v problematice elektromagnetické kompatibility. Konkrétně vazebními mechanizmy přenosu rušivých signálů, měřením rušivých signálů, zkušebními postupy pro určení odolnosti a postupy pro měření emisí. Práce také popisuje vzájemnou vazbu mezi řetězci EMS a EMI. Dále jsou uvedeny základní typy antén používaných pro měření, jejich vlastnosti a několik základních parametrů, kterými antény disponují. V závěru je celkové shrnutí obsahu této práce a očekávaný vývoj problematiky EMC.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with sources and character of high frequency interference in the issue of electromagnetic compatibility. Specifically, with coupling mechanisms of interference signals transmission, measurement of interference signals, test procedures for the determination of resistance and processes for measuring emissions. The thesis deals also with mutual relation between EMS and EMI. The basic types of antennas used to measure, their properties and several other parameters which antennas have are also mentioned. In conclusion of the thesis there is overall summary of the thesis and an expected development of EMC issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vit Sluka.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053463_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053463_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053463_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.