Title: Vysokofrekvenční rušivé signály v problematice EMC
Other Titles: Radiofrequency interference in question of EMC
Authors: Sluka, Vít
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Hromádka, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9415
Keywords: Radiofrekvenční rušení;EMC;elektromagnetická kompatibilita;rušivé signály;měření emisí;měření odolnosti;antény;EMS;EMI;vazební mechanismy
Keywords in different language: Radiofrequency interference;EMC;electromagnetic compatibility;interference signals;emissions testing;measuring resistance;antennas;EMS;EMI;coupling mechanisms
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá zdroji a charakterem vysokofrekvenčního rušení v problematice elektromagnetické kompatibility. Konkrétně vazebními mechanizmy přenosu rušivých signálů, měřením rušivých signálů, zkušebními postupy pro určení odolnosti a postupy pro měření emisí. Práce také popisuje vzájemnou vazbu mezi řetězci EMS a EMI. Dále jsou uvedeny základní typy antén používaných pro měření, jejich vlastnosti a několik základních parametrů, kterými antény disponují. V závěru je celkové shrnutí obsahu této práce a očekávaný vývoj problematiky EMC.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with sources and character of high frequency interference in the issue of electromagnetic compatibility. Specifically, with coupling mechanisms of interference signals transmission, measurement of interference signals, test procedures for the determination of resistance and processes for measuring emissions. The thesis deals also with mutual relation between EMS and EMI. The basic types of antennas used to measure, their properties and several other parameters which antennas have are also mentioned. In conclusion of the thesis there is overall summary of the thesis and an expected development of EMC issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vit Sluka.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
053463_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,95 kBAdobe PDFView/Open
053463_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,36 kBAdobe PDFView/Open
053463_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.