Název: Analýza několika rodinných domů různých vlastností z hlediska energeticky efektivního myšlení
Další názvy: Analysis of several houses with different properties in terms of energy-efficiency thinking
Autoři: Klement, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Liďáková, Jana
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9419
Klíčová slova: energetický audit;energetická náročnost budovy;tepelná bilance;tepelné ztráty;izolace;vytápění;osvětlení;větrání;chlazení;regulace;ekonomická návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: energy audit;energy performance of building;heat balance;heat losses;insulation;heating;lighting;ventilation;cooling;regulation;economic return
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na metodiku a jednotlivé prvky energetického auditu budov. V rešeršní části práce jsou rozebírány možnosti provedení vytápěcích, osvětlovacích, větracích a chladících systémů. Práce poukazuje také na rozdílné metody výstavby budov v různých časových obdobích, jejichž materiálové a konstrukční vlastnosti jsou zásadní pro provádění jejich energetického auditu. V praktické části práce je proveden výpočet energetické náročnosti dvou rodinných domů postavených v letech 2005 a 2012 pomocí programu NKN. Získané výsledky a možnosti jejich potenciálních úsporných opatření jsou zhodnoceny z hlediska investičních nároků a návratnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at the method and individual elements of an energy audit of buildings. In the research part of thesis, design possibilities of heating, lighting, ventilation and cooling systems are discussed. It also points to the different methods of the construction of building in the various time periods, and to the material and design features that are crucial for the implementation in the energy audit. In the practical part of thesis is carried calculation of the energy performance of two houses built between 2005 and 2012 using the NKN. The results are obtained and the possibilities of their potential cost-saving measures are evaluated in terms of return on investment requirements and return.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Ondrej_Klement.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053582_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053582_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053582_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9419

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.