Title: Analýza několika rodinných domů různých vlastností z hlediska energeticky efektivního myšlení
Other Titles: Analysis of several houses with different properties in terms of energy-efficiency thinking
Authors: Klement, Ondřej
Advisor: Liďáková, Jana
Referee: Šnajdr, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9419
Keywords: energetický audit;energetická náročnost budovy;tepelná bilance;tepelné ztráty;izolace;vytápění;osvětlení;větrání;chlazení;regulace;ekonomická návratnost
Keywords in different language: energy audit;energy performance of building;heat balance;heat losses;insulation;heating;lighting;ventilation;cooling;regulation;economic return
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na metodiku a jednotlivé prvky energetického auditu budov. V rešeršní části práce jsou rozebírány možnosti provedení vytápěcích, osvětlovacích, větracích a chladících systémů. Práce poukazuje také na rozdílné metody výstavby budov v různých časových obdobích, jejichž materiálové a konstrukční vlastnosti jsou zásadní pro provádění jejich energetického auditu. V praktické části práce je proveden výpočet energetické náročnosti dvou rodinných domů postavených v letech 2005 a 2012 pomocí programu NKN. Získané výsledky a možnosti jejich potenciálních úsporných opatření jsou zhodnoceny z hlediska investičních nároků a návratnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at the method and individual elements of an energy audit of buildings. In the research part of thesis, design possibilities of heating, lighting, ventilation and cooling systems are discussed. It also points to the different methods of the construction of building in the various time periods, and to the material and design features that are crucial for the implementation in the energy audit. In the practical part of thesis is carried calculation of the energy performance of two houses built between 2005 and 2012 using the NKN. The results are obtained and the possibilities of their potential cost-saving measures are evaluated in terms of return on investment requirements and return.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Ondrej_Klement.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
053582_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,89 kBAdobe PDFView/Open
053582_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,24 kBAdobe PDFView/Open
053582_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.