Title: Analýza proudových chráničů
Other Titles: Analysis of residual current protective devices
Authors: Zíka, Lukáš
Advisor: Šnajdr, Jaroslav
Referee: Liďáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9420
Keywords: Proudový chránič;součtový proudový transformátor;reziduální proud;vybavovací relé.
Keywords in different language: Residual current circuit breaker;differential current transformer;residual current;tripping relay.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu proudových chráničů. V první kapitole je rozebírán aktuální stav problematiky. Jsou zde uvedeny nové trendy proudových chráničů, typy používané v projektech a instalacích a ochrana obvodů s frekvenčními měniči. Ve druhé kapitole je popsán princip, provedení a užití proudových chráničů, jejich třídění, parametry a způsoby značení. Poslední kapitola se zabývá ověřením vypínací schopnosti vybraného zařízení.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on an analysis of residual current circuit breakers. The first chapter analyzes the current state of the issue. New trends in residual current circuit breakers, the types used in technical projects and electrical installations and protection of circuits with frequency converters are listed. The second chapter describes the principles, design and usage of residual current circuit breakers, their classification, characteristics and marking methods. The last chapter deals with verification of breaking capacity of a selected device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lukas Zika.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
053583_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,85 kBAdobe PDFView/Open
053583_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,33 kBAdobe PDFView/Open
053583_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.