Název: Analýza proudových chráničů
Další názvy: Analysis of residual current protective devices
Autoři: Zíka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šnajdr, Jaroslav
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9420
Klíčová slova: Proudový chránič;součtový proudový transformátor;reziduální proud;vybavovací relé.
Klíčová slova v dalším jazyce: Residual current circuit breaker;differential current transformer;residual current;tripping relay.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu proudových chráničů. V první kapitole je rozebírán aktuální stav problematiky. Jsou zde uvedeny nové trendy proudových chráničů, typy používané v projektech a instalacích a ochrana obvodů s frekvenčními měniči. Ve druhé kapitole je popsán princip, provedení a užití proudových chráničů, jejich třídění, parametry a způsoby značení. Poslední kapitola se zabývá ověřením vypínací schopnosti vybraného zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on an analysis of residual current circuit breakers. The first chapter analyzes the current state of the issue. New trends in residual current circuit breakers, the types used in technical projects and electrical installations and protection of circuits with frequency converters are listed. The second chapter describes the principles, design and usage of residual current circuit breakers, their classification, characteristics and marking methods. The last chapter deals with verification of breaking capacity of a selected device.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Lukas Zika.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053583_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053583_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053583_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.