Title: Numerické modelování vlivů externích elektrických a magnetických polí na liniová úložná zařízení
Other Titles: Numerical modeling of the effects of external electric and magnetic fields on the buried pipelines
Authors: Kopelentová, Kateřina
Advisor: Šroubová, Lenka
Referee: Mayer, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9435
Keywords: elektrické pole;magnetické pole;Maxwellovy rovnice;kvazistacionární elektromagnetické pole;skinefekt;elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická interference;elektromagnetická susceptibilita;elektrochemická koroze;parazitní proudy;bludné proudy
Keywords in different language: electric field;magnetic field;Maxwell´s equations;quasi-stationary electromagnetic fields;skin efect;electromagnetic compatibility;electromagnetic interference;electromagnetic susceptibility;electrochemical corrosion;parasitic currents;stray currents
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na řešení elektrického a magnetického pole venkovních trojfázových vedení a jejich vliv na liniová úložná zařízení. Práce se zabývá modelováním magnetického pole pomocí programu Agros2D . V práci jsou sledovány veličiny, které jsou způsobeny vlivem pole venkovních vedení, v kovových liniových zařízeních v závislosti na umístění zařízení a transpozici fázových vodičů pro dané stožáry vvn.
Abstract in different language: The thesis is focused on the solution of electric and magnetic fields of three-phase overhead power lines and the effects their interference has on buried pipelines. The work deals with the modeling of the magnetic field using Agros2D. The paper observed variables that are caused due to the field of outdoor overhead lines in metal line systems, depending on the location of the equipment and the transposition of the phase conductors for high voltage tower .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopelentova_BP_2013.pdfPlný text práce645,02 kBAdobe PDFView/Open
053605_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,15 kBAdobe PDFView/Open
053605_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,67 kBAdobe PDFView/Open
053605_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.