Název: Numerické modelování vlivů externích elektrických a magnetických polí na liniová úložná zařízení
Další názvy: Numerical modeling of the effects of external electric and magnetic fields on the buried pipelines
Autoři: Kopelentová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Mayer, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9435
Klíčová slova: elektrické pole;magnetické pole;Maxwellovy rovnice;kvazistacionární elektromagnetické pole;skinefekt;elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetická interference;elektromagnetická susceptibilita;elektrochemická koroze;parazitní proudy;bludné proudy
Klíčová slova v dalším jazyce: electric field;magnetic field;Maxwell´s equations;quasi-stationary electromagnetic fields;skin efect;electromagnetic compatibility;electromagnetic interference;electromagnetic susceptibility;electrochemical corrosion;parasitic currents;stray currents
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na řešení elektrického a magnetického pole venkovních trojfázových vedení a jejich vliv na liniová úložná zařízení. Práce se zabývá modelováním magnetického pole pomocí programu Agros2D . V práci jsou sledovány veličiny, které jsou způsobeny vlivem pole venkovních vedení, v kovových liniových zařízeních v závislosti na umístění zařízení a transpozici fázových vodičů pro dané stožáry vvn.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the solution of electric and magnetic fields of three-phase overhead power lines and the effects their interference has on buried pipelines. The work deals with the modeling of the magnetic field using Agros2D. The paper observed variables that are caused due to the field of outdoor overhead lines in metal line systems, depending on the location of the equipment and the transposition of the phase conductors for high voltage tower .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kopelentova_BP_2013.pdfPlný text práce645,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053605_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053605_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053605_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.