Název: Permanentní magnety ze vzácných zemin
Další názvy: Rare-Earth Permanent Magnets
Autoři: Toufar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9438
Klíčová slova: permanentní magnet;vzácné zeminy;samarium;neodym;magnetický obvod;elektrický stroj;teplotní závislost;FEMM
Klíčová slova v dalším jazyce: permanent magnet;rare earth;samarium;neodymium;magnetic circuit;electric machine;temperature dependence;FEMM
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za úkol objasnit použití permanentních magnetů ze vzácných zemin v magnetickém obvodu s ohledem na jejich chování a to zejména na jejich tepelnou závislost. První kapitola seznamuje se základními vlastnostmi těchto magnetů, které přiblíží důvod k jejich používání. Dále jsou uvedeny možnosti aplikace v elektrických strojích, což je demonstrováno na jednoduchém magnetickém obvodu. V závěru se práce zabývá jejich teplotní závislostí i za pomoci použití MKP.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of this bachelor thesis is to clarify usage of the rare earth permanent magnets in the magnetic circuit in reference to their behaviour and especially on temperature dependence. First chapter acquaints with basic properties of these magnets which approach the reason for their usage. The possibilities of application in the electric machines are stated next which is demonstrated on a simple magnetic circuit. At the end the work deals with their temperature dependence using FEA method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Permanentni magnety ze vzacnych zemin.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053608_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053608_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053608_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.