Title: Permanentní magnety ze vzácných zemin
Other Titles: Rare-Earth Permanent Magnets
Authors: Toufar, Jan
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9438
Keywords: permanentní magnet;vzácné zeminy;samarium;neodym;magnetický obvod;elektrický stroj;teplotní závislost;FEMM
Keywords in different language: permanent magnet;rare earth;samarium;neodymium;magnetic circuit;electric machine;temperature dependence;FEMM
Abstract: Tato bakalářská práce má za úkol objasnit použití permanentních magnetů ze vzácných zemin v magnetickém obvodu s ohledem na jejich chování a to zejména na jejich tepelnou závislost. První kapitola seznamuje se základními vlastnostmi těchto magnetů, které přiblíží důvod k jejich používání. Dále jsou uvedeny možnosti aplikace v elektrických strojích, což je demonstrováno na jednoduchém magnetickém obvodu. V závěru se práce zabývá jejich teplotní závislostí i za pomoci použití MKP.
Abstract in different language: The main task of this bachelor thesis is to clarify usage of the rare earth permanent magnets in the magnetic circuit in reference to their behaviour and especially on temperature dependence. First chapter acquaints with basic properties of these magnets which approach the reason for their usage. The possibilities of application in the electric machines are stated next which is demonstrated on a simple magnetic circuit. At the end the work deals with their temperature dependence using FEA method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Permanentni magnety ze vzacnych zemin.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
053608_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,74 kBAdobe PDFView/Open
053608_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,27 kBAdobe PDFView/Open
053608_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.