Title: Současná činnost měničů v napájecí soustavě.
Other Titles: The current activities of the electric converters in the power system
Authors: Dyk, Vítězslav
Advisor: Kůs, Václav
Referee: Zeman, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9440
Keywords: harmonický proud;harmonické napětí;úsporné svítidlo;klasická žárovka;kompaktní zářivka;LED dioda;zkreslení proudu;zkreslení napětí;úspora elektrické energie;norma;vliv zkreslení
Keywords in different language: harmonic current;harmonic voltage;economical lamp;calssic bulb;compact lamp;LED diode;current distortion;voltage distortion;saving of electric energy;norm;influence of distortion
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení současného vlivu činnosti měničů v napájecí soustavě. Ve svém úvodu se práce věnuje teoretickému rozboru dané problematiky. Dále se práce zaměřuje pouze na světelná zařízení, kde hodnotí současné trendy v napájecí soustavě, hodnotí daná zařízení a přináší jejich srovnání s normami. V závěru práce obsahuje modelový příklad, který slouží k představě dopadu nynějších i budoucích poměrů ve spotřebitelské síti.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on addressing the current performance of the inverters in the power system. In its introduction, the work deals with the theoretical analysis of the issue. After that is work focused only on the lights, where it judges current trends in power system, evaluates the facilities and provides a comparison with a norms. The conclusion contains a model example that is used to imagine the impact of current and future conditions in the electric network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DykV_final.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
053611_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,33 kBAdobe PDFView/Open
053611_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,26 kBAdobe PDFView/Open
053611_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.