Název: Současná činnost měničů v napájecí soustavě.
Další názvy: The current activities of the electric converters in the power system
Autoři: Dyk, Vítězslav
Vedoucí práce/školitel: Kůs, Václav
Oponent: Zeman, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9440
Klíčová slova: harmonický proud;harmonické napětí;úsporné svítidlo;klasická žárovka;kompaktní zářivka;LED dioda;zkreslení proudu;zkreslení napětí;úspora elektrické energie;norma;vliv zkreslení
Klíčová slova v dalším jazyce: harmonic current;harmonic voltage;economical lamp;calssic bulb;compact lamp;LED diode;current distortion;voltage distortion;saving of electric energy;norm;influence of distortion
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení současného vlivu činnosti měničů v napájecí soustavě. Ve svém úvodu se práce věnuje teoretickému rozboru dané problematiky. Dále se práce zaměřuje pouze na světelná zařízení, kde hodnotí současné trendy v napájecí soustavě, hodnotí daná zařízení a přináší jejich srovnání s normami. V závěru práce obsahuje modelový příklad, který slouží k představě dopadu nynějších i budoucích poměrů ve spotřebitelské síti.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused on addressing the current performance of the inverters in the power system. In its introduction, the work deals with the theoretical analysis of the issue. After that is work focused only on the lights, where it judges current trends in power system, evaluates the facilities and provides a comparison with a norms. The conclusion contains a model example that is used to imagine the impact of current and future conditions in the electric network.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_DykV_final.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053611_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053611_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053611_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.