Název: Živé organismy pod vlivem elektromagnetického pole nadzemních vedení
Další názvy: The influence of electromagnetic field of overhead lines on living organisms
Autoři: Černá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Štekl, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9445
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;biologické účinky elektromagnetického pole;stožár venkovního vedení;magnetické pole v okolí venkovních vedení;elektrické pole v okolí venkovních vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;biological effects of electromagnetic fields;transmission tower;the magnetic field in the vicinity of overhead lines;the electric field in the vicinity of overhead lines
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem elektromagnetického pole venkovních vedení na živé organismy. Ve své práci jsem pomocí programu Agros2D namodelovala elektromagnetické pole v blízkosti stožáru pro napětí 110 kV a pro stožár pro napětí 400 kV. Výsledné hodnoty jsem porovnala s maximálními dovolenými hodnotami uvedenými v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s thesis deals with the influence of the electromagnetic field of overhead lines on living organisms. In my work I used Agros2D to model electromagnetic fields near the transmission tower for voltages of 110 kV and for voltages of 400 kV. The resulting values were compared with the maximum permissible values specified in Government Regulation No. 1/2008 Coll., On health protection against non-ionizing radiation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cerna_BP_2013.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053622_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053622_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053622_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9445

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.