Title: Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území Karlovarského kraje
Other Titles: Geographical distribution of selected elements ov vernacular architecture in the Karlovy Vary Region
Authors: Panáčková, Monika
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Ulrychová, Marta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9461
Keywords: konstrukce;špýchar;kolna;roubený věnec;střecha;štít;GIS
Keywords in different language: construction;grange;hovel;timbered wreath;roof;shield;GIS
Abstract: Téma bakalářské práce je geografická distribuce prvků lidové architektury v Karlovarském kraji, jehož hlavním cílem bylo provést etnografický terénní výzkum. Hlavním přístupem ke kategorizaci prvků lidové architektury bylo architektonické pojetí mého výzkumu. Prvky lidové architektury nám mohou nastínit typologizaci daného území, či jeho další členění. Detailnější pohled z menších územních jednotek nám může představit hodnotný region, který ve výsledku vykazuje různé odlišnosti od ostatních etnografických regionů, ale hranice mezi nimi nemohou být přesně stanoveny, neboť jak prokázal můj výzkum, z hlediska architektonického přesahují i do jiných regionů. Výsledky jsou prezentovány s pomocí nástrojů GIS.
Abstract in different language: The theme of this work is the geographic distribution of elements of folk architecture in the Carlsbad region, where the main goal was to make ethnographic field research. The main approach to categorize elements of folk architecture was an architectural conception of my research. Elements of folk architecture can show us a typology of the region or its futher subdivisions. Detailed view of the smaller territorial units can introduce us a valuable region, which in the final effect has various differences from other ethnographic regions, but the boundary between them can not be accurately determined because, as my research has shown, in terms of architectural they go beyond to other regions. Results are presented using GIS tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Monika Panackova 2012.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Panackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Panackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Panackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.