Název: Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území Karlovarského kraje
Další názvy: Geographical distribution of selected elements ov vernacular architecture in the Karlovy Vary Region
Autoři: Panáčková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Ulrychová, Marta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9461
Klíčová slova: konstrukce;špýchar;kolna;roubený věnec;střecha;štít;GIS
Klíčová slova v dalším jazyce: construction;grange;hovel;timbered wreath;roof;shield;GIS
Abstrakt: Téma bakalářské práce je geografická distribuce prvků lidové architektury v Karlovarském kraji, jehož hlavním cílem bylo provést etnografický terénní výzkum. Hlavním přístupem ke kategorizaci prvků lidové architektury bylo architektonické pojetí mého výzkumu. Prvky lidové architektury nám mohou nastínit typologizaci daného území, či jeho další členění. Detailnější pohled z menších územních jednotek nám může představit hodnotný region, který ve výsledku vykazuje různé odlišnosti od ostatních etnografických regionů, ale hranice mezi nimi nemohou být přesně stanoveny, neboť jak prokázal můj výzkum, z hlediska architektonického přesahují i do jiných regionů. Výsledky jsou prezentovány s pomocí nástrojů GIS.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is the geographic distribution of elements of folk architecture in the Carlsbad region, where the main goal was to make ethnographic field research. The main approach to categorize elements of folk architecture was an architectural conception of my research. Elements of folk architecture can show us a typology of the region or its futher subdivisions. Detailed view of the smaller territorial units can introduce us a valuable region, which in the final effect has various differences from other ethnographic regions, but the boundary between them can not be accurately determined because, as my research has shown, in terms of architectural they go beyond to other regions. Results are presented using GIS tools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Monika Panackova 2012.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panackova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panackova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panackova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.