Název: Zaniklá obec Střeble v 19. a 20. století
Další názvy: Extinct village Střeble (Stroebl) in the 19th and 20th centuries
Autoři: Steiner, Petr
Vedoucí práce/školitel: Woitsch, Jiří
Oponent: Vařeka, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9464
Klíčová slova: zaniklá;obec;Střeble
Klíčová slova v dalším jazyce: extinct;village;Střeble
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo na základě studia literatury, dostupných současných i historických pramenů a vlastního terénního výzkumu popsat kompletní historii obce Střeble, její zástavbu, architekturu, veškerou v ní prováděnou výrobu a sociální strukturu obyvatel v raném novověku a novověku. Písemné prameny týkající se historie obce pocházely zejména z německojazyčných zdrojů, architektura byla v práci popisována na základě ikonografických symbolických pramenů (map a plánů týkajících se místní lokality) a sociální struktura v raném novověku byla rekonstruována z evidenčních písemných pramenů (matrik) a zejména archů sčítání obyvatelstva z let 1870-1920, jejichž celkový přepis je součástí bakalářské práce, a z let 1930 a 1939.
Abstrakt v dalším jazyce: To achieve a goal of this thesis was describe a complete history of the city Streble, its housing development, its architecture, manufactures, and social structure of its inhabitans in modern times on the grounds of the study literature, available contemporary and historical sources and my own terrain research. Written sources related to history of the city came from german books. Architecture was describe on the basis of icongraphic symbolic sources (maps and plans related to local area). Social structure in modern times was reconstructed from register births and deaths and from sheet of populations addition in years 1870-1920 (part of this thesis), 1930 and 1939.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Streble.pdfPlný text práce33,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steiner_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steiner_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce727,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steiner_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce342,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.