Title: Vesnice Skalná na Chebsku: Současná situace českých reemigrantů z Rumunska
Other Titles: Skalná near Cheb: Contemporary situation of the Czech re-emmigrants from Romania
Authors: Brabačová, Marcela
Advisor: Woitsch, Jiří
Referee: Hanus, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9471
Keywords: reemigrace;komunity Čechů z Rumunska;návratný výzkum;metodologický experiment;vzájemný vztah etnografie a antropologie
Keywords in different language: re-emigration;community of Czechs from Romania;resume research;methodological experiment;relationship of ethnography and anthropology
Abstract: Tato práce se zabývá komunitou Čechů z Rumunska, žijících ve vesnici Skalná na Chebsku. Okolností jejich přesídlení z Rumunska a následných 30 let života v Čechách popsala ve své diplomové práci Milena Secká v roce 1981. Návratný výzkum, provedený po téměř stejné době odpovídá na otázky směřující k současnému stavu a recentnímu vývoji této komunity reemigrantů. Z důvodu pojetí práce jako částečného metodologického experimentu se teoretickým východiskem staly nejprve odborné texty a literatura týkající se etnografie v 80. letech 20. století. Zde bylo nutné reflektovat změny, které nastaly v průběhu posledních šedesáti let v oblasti definice pojmů etnografie, etnologie a antropologie a také v oblasti zájmu jednotlivých oborů, především pak etnografie. Historie etnografie a jejích proměn je zařazena na začátek práce.
Abstract in different language: This work deals with the community of Czechs coming from Romania, living in the village Skalná in the Cheb District. In her thesis of 1981 Milena Secká described circumstances of their relocation from Romania and subsequent 30 years of life in Bohemia. The resume research, conducted over nearly the same time, responds to questions directed to the current state and contemporary development of this community of re-emigrants. Because of the concept of work as partly methodological experiment the theoretical basis first became the scientific texts and literature regarding the ethnography in the 1980s. Here it was necessary to reflect changes that had occurred over the last sixty years in the definitions of ethnography, ethnology and anthropology, as well as in the sphere of interests of the individual disciplines, especially ethnography. History of ethnography and its changes are included at the beginning of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Brabacova KSA 2013.pdfPlný text práce673,06 kBAdobe PDFView/Open
Brabacova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Brabacova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Brabacova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce428,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.