Název: Druhý typ jazykové relativity. Etnografie komunikace Della Hymese.
Další názvy: The second type of linguistic relativity. Dell Hymes´s ethnography of communication.
Autoři: Brož, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9472
Klíčová slova: řečová komunita;řečová událost;řeč;etnografie řeči;etnografie komunikace;sociální role;jazyková relativita;komunikační kompetence;kontext;kód;vzorce;funkce;jazyk;kultura;řečové variety;přepínání kódu;lingvistická antropologie;sociolingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: speech community;speech event;speaking;etnography of speaking;etnography of comunication social role;linguistic relativity;comunicative competence;context;code;patterns;functions;language;culture;speech varieties;code-switching;linguistic anthropology;sociolinguistics
Abstrakt: Práce přibližuje obor etnografie komunikace - metody analýzy diskurzu v lingvistice, se zaměřením na druhý typ jazykové relativity, pojem amerického antropologa a sociolingvisty Della Hathawaye Hymese. Vychází z potřeby studovat jazyk a řeč v jejich společenském a kulturním kontextu. Východiskem textu je představení teorie jazykové kompetence Noama Chomského a první jazykové relativity Benjamina Lee Whorfa, které Hymes neshledává schopnými plně pokrýt všechny roviny jazykové komunikace. Pomocí srovnání jsou uvedeny pojmy, které zavádí Hymes, jako náhradní, tedy pojmy komunikační kompetence a tzv. druhý typ jazykové relativity, které neignorují širší souvislosti. Součástí práce je aplikace metod etnografie komunikace v umístění prostoru kanceláře v rámci problematiky firemní komunikace. Primárně je zvolen kontext řečové komunity a její komunikační návyky, jako referenční rámec výzkumu a ne pouze řeč sama.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes discipline ethnography of communication - method of discourse analysis in linguistics, with a focus on the second type of linguistic relativity, the concept of American anthropologist and sociolinguist Dell Hathaway Hymes. Based on the need to study the language and speech in their social and cultural context. The starting point of the text is to introduce the theory of Noam Chomsky's linguistic competence and the first linguistic relativity of Benjamin Lee Whorf, that Hymes does not feel able to fully cover all levels of linguistic communication. By comparing those concepts introduced by Hymes, as an alternative, that the concepts of communicative competence and the second type of linguistic relativity that do not ignore the wider context. Part of this work is the application of methods of ethnography of communication in the setting of office space in the issue of company communications. Primarily the context of speech community and its communication habits is chosen as a frame of reference of research not only speech itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP, Etnografie komunikace, Antonin Broz.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Broz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Broz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Broz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce345,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9472

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.