Title: Vliv soft mutilace na atraktivitu
Other Titles: Impact of soft mutilation on the attractiveness
Authors: Jarošová, Markéta
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Homrová, Anita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9480
Keywords: soft mutilace;hard mutilace;mutilace;atraktivita;tetování;piercing;skarifikace;podkožní implementace;transdermální implementace;body art
Keywords in different language: soft mutilation;hard mutilation;mutilation;attractiveness;tattoo;piercing;scarification;subcutaneous implementation;transdermal implementation;body art
Abstract: Práce směřovala k posouzení vlivu soft mutilace na atraktivitu jedince. V teoretické části byl vysvětlen pojem mutilace a soft mutilace jako takové. Následovalo zařazení tohoto pojmu do širšího kontextu. Dále byly představeny jednotlivé praktiky jako tetování, skarifikace, piercing a podkožní či transdermální implementace jak v tradiční, tak i v moderní západní společnosti. Úpravy, které lidé podstupují po celém světě a jež mění trvale jejich zevnějšek, neslouží pouze ke zvyšování atraktivity, ale taktéž mají veliký symbolický význam a jsou opředeny mnohými tabu. Nemalý vliv pak mají na náš společenský status, výběr partnera, ale i na atraktivitu a zdraví. Práci v menší míře doprovázel i vlastní výzkum vedený pomocí rozhovorů s lidmi, kteří disponují piercingem v obličeji. Výpovědi respondentů se pak v mnohém shodovaly s výsledky jiných rozsáhlejších studií, jak bylo popsáno v diskuzi. V naší západní společnosti pak dle mnohých autorů ve značné míře přetrvává zejména funkce estetická. Motivací k těmto změnám zevnějšku je nespočet, mnoho lidí uvádí vlastní přístup k těmto změnám skrze vlastní individuální touhy a motivace. Celá práce se pak podrobněji věnuje hlavně úpravám obličeje a vlastní atraktivitě.
Abstract in different language: The thesis focused on the assessment of the impact of soft mutilation on the attractiveness of the individual. The concept of mutilation and soft mutilation was explained in the theoretical part followed by classification of this term into broader context. Various practices such as tattooing, scarification, piercing and subcutaneous or transdermal implementation in traditional and in modern western society were introduced. The facial mutilation that people all over the world are undergoing to change their look permanently serves not only to increase the attractiveness but it also has a great symbolic importance and is clouded with many taboos. As our social status, the choice of the partner as the attractiveness and health are considerably influenced by these treatments. The own research conducted by means of interviews with people who have the piercings in their face is the part of the thesis. As described in the discussion the statements of the respondents are very similar to the results of another more comprehensive studies. By many authors particularly an aesthetic function proceeds to a large extent in our western society. The motivation to change the exterior is countless, many people approach these changes based on their own individual desires and motivations. The thesis mainly discusses the facial decoration and attractiveness itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jarosova Marketa 2013.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce403,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.