Název: Transnacionalismus Řeků žijících v Praze
Další názvy: Transnationalism of Greeks living in Prague
Autoři: Švarcová, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Hanus, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9498
Klíčová slova: Transnacionalismus;etnická identita;mezietnický kontakt;Řekové
Klíčová slova v dalším jazyce: Transnationalism;ethnic identity;interethnic contact;Greeks
Abstrakt: Práce se zaměřuje na transnacionalismus řecké minority v Praze. Ve spojitosti s vytvářením a udržováním transnacionálních vazeb v rámci transnacionálních sociálních sítí a polí, se zaměřuje na uvědomování a posilování řecké etnické identity. Teoretická část přibližuje okolnosti řecké emigrace, s následnou deskripcí situace v České republice. Dále se zabývá koncepty úzce souvisejícími s transnacionalismem, jsou jimi nacionalismus a mezietnický kontakt. Praktická část zkoumá, zda si Řekové vzhledem k dlouholetému pobytu v České republice udrželi svoji etnickou identitu a zda ji podporují nejen lokální, ale též transnacionální vazby.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on transnationalism of Greek minority in Prague. In connection with the creation and maintenance of transnational ties within transnational social networks and arrays, focuses on awareness and appreciation of Greek ethnic identity. The theoretical part describes the circumstances of Greek emigration, with subsequent description of situation in the Czech Republic. It also deals with concepts closely related to transnationalism, they are nationalism and inter-ethnic contact. The practical part examines whether the Greeks, due to long residence in the Czech Republic, maintain their ethnic identity and whether it is supported by not only local, but also transnational ties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP SVARCOVA ALEXANDRA!.pdfPlný text práce303,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarcova_posudekvedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarcova_posudek.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svarcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce373,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9498

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.