Title: Dějiny státu a práva starověkého Izraele
Other Titles: History of state and law of ancient Israel
Authors: Boček, Radek
Advisor: Valeš, Václav
Referee: Hrdina, Antonín
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9540
Keywords: Kenaan;tóra;doba soudců;doba královská;babylónské období;perské období;helénistické období;římské období;rabíni;Mišna;Tosefta;Izrael ve středověku;Babylónský talmud
Keywords in different language: Canaan;Torah;period of judges;royal period;babylonian period;persian period;hellenistic period;roman period;rabbis;Mishnah;Tosefta;Israel in the middle ages;Babylonian talmud
Abstract: Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř větších celků. První větší celek nám popisuje nejstarší období od příchodu Hebrejců do Kenaanu až po konec Judského království. Zaměřil jsem se také na Mojžíšovské zákonodárství, Davidovský společenský systém a v neposlední řadě na správní uspořádání za Šalamouna. Ve druhém celku popisuji Izrael pod cizí nadvládou a to pod nadvládou babyl?nskou, perskou a Alexandra Velikého. Ve třetím celku to je římské období. Tady se věnuji i Mišně a Toseftě. A v tom posledním celku popisuji středověký Izrael a nezapomněl jsem na již dokončený Babyl?nský talmud. Práce končí dobytím Jeruzaléma Araby.
Abstract in different language: This thesis is divided into four larger units. The first major unit describes us oldest period from the coming of the Hebrews to Canaan until the end of the kingdom of Judah. I turn in Moses's legislation, David's social system and finally Salomon's administrative arrangements here. The second major unit describe Israel under foreign domination. It is domination of Babylonian empire, Persian empire and Alexander the Macedonian. The third major units is Roman period. I turn in Mishnah and Tosefta here. The last major unit describe medieval Israel and I didn't forget to mention completed Babylonian Talmud. The thesis ends by conquest Jerusalem by Arabs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce506,34 kBAdobe PDFView/Open
DP - Bocek.pdfPosudek vedoucího práce88,49 kBAdobe PDFView/Open
OP - Bocek.pdfPosudek oponenta práce54,48 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Bocek.pdfPrůběh obhajoby práce65,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.