Název: Arménský Suděbnik Mchitara Goše a jeho právní rozbor (ruský jazyk)
Další názvy: Armenian Sudebnik of Mkhitar Gosh and his legal anylysis
Autoři: Černá, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Balík, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9541
Klíčová slova: Arménie;právní dějiny;Suděbnik Mhitara Goše;arménská církev;diaspora;arménská menšina v Polsku
Klíčová slova v dalším jazyce: Armenia;legal history;Suděbnik Mhitara Goše;armenian church;diaspora;armenian minority in Poland
Abstrakt: Práce se zabývá Suděbnikem Mchitara Goše, který vznikl v polovině 12. století. Nejprve se seznamujeme s historií Arménie, především s dobou, kdy vznikala tato středověká právní památka. Poté si představíme samotného autora Suděbniku i jeho život. Řekneme si, z jakých pramenů čerpal a jaká je jeho systematika. Budeme si moci přečíst několik ustanoveních, zaměřených zejména na rodinné a manželské právo. Nakonec si řekneme něco o arménské církvi, která měla vliv na zachování identity Arménů během celých staletích. Dílo se zabývá používáním Suděbniku mimo arménské území, především v Polsku, kde ho polský král Zikmund I. potvrdil v latinském přkladu jako oficiální předpis. A v neposlední ředě též jeho vlivem na pozdější právní památky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with Sudebnik of Mkhitar Gosh, which originated in the mid-12th century. First we learn the history of Armenia, especially in a time when originated this medieval legal landmark. Then we will introduce the author of Sudebnik nd his life. We'll tell you what sources he drew from and what is its systematics. We will be able to read a few provisions with particular emphasis on family and matrimonial law. Finally we say something about the Armenian Church, which had an impact on the preservation of the identity of Armenians during the entire centuries. The work deals with the use of Sudebnik outside Armenian territory, especially in Poland, where Polish King Sigismund I. acknowleged the Latin translation as the official prescription. A primary line also its influence on subsequent legal landmarks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE k tisku.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Cerna.pdfPosudek vedoucího práce40,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Cerna.pdfPosudek oponenta práce36,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce59,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9541

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.