Title: Retribuční procesy v letech 1945 - 1948 na území ČSR se zaměřením na region Plzeňska
Other Titles: Retribution processes in Czechoslovakia between 1945 - 1948 focused on Pilsen region
Authors: Kurečková, Tereza
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9565
Keywords: retribuce;retribuční soudnictví;Národní soud;Mimořádný lidový soud v Plzni;okupace;kolaborace;udavačství;Benešovy dekrety;retribuční dekret
Keywords in different language: retribution;retributive justice;National court;Extraordinary public tribunal in Pilsen;occupation;collaboration;denunciation;Benes decrees;retributive legislation
Abstract: Práce se zabývá retribučními procesy v poválečném Československu mezi léty 1945-1948, jsou v ní zohledněny historické skutečnosti, které k institucionalizaci retribuční justice vedly. Značná pozornost je věnována dekretální normotvorbě, je popsán důvod vzniku a činnost Národního soudu a mimořádných lidových soudů. Zaměřena je pak práce především na Mímořádný lidový soud v Plzni: popisuje jeho personální obsazení, statistiku činnosti i některé vybrané případy. Závěrečná kapitola reflektuje obnovení retribuce po únorovém převratu v roce 1948.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with retribution processes in post-war Czechoslovakia between 1945-1948. Historical background is dealt with in the beginning, so the reader can better understand the key part of the work. The thesis describes relevant legislation. National Court, it´s establishment and activity is described as well as the institution of Extraordinary Public Courts. The work focuses at Extraordinary Public Tribunal in Pilsen, it is illustrated by some of the cases. Last chapter deals with revoked retribution after Communists took over the reign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tereza Kureckova.pdfPlný text práce557,08 kBAdobe PDFView/Open
DP - Kureckova.pdfPosudek vedoucího práce62,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Kureckova.pdfPosudek oponenta práce36,19 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Kureckova.pdfPrůběh obhajoby práce64,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.