Název: Retribuční procesy v letech 1945 - 1948 na území ČSR se zaměřením na region Plzeňska
Další názvy: Retribution processes in Czechoslovakia between 1945 - 1948 focused on Pilsen region
Autoři: Kurečková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9565
Klíčová slova: retribuce;retribuční soudnictví;Národní soud;Mimořádný lidový soud v Plzni;okupace;kolaborace;udavačství;Benešovy dekrety;retribuční dekret
Klíčová slova v dalším jazyce: retribution;retributive justice;National court;Extraordinary public tribunal in Pilsen;occupation;collaboration;denunciation;Benes decrees;retributive legislation
Abstrakt: Práce se zabývá retribučními procesy v poválečném Československu mezi léty 1945-1948, jsou v ní zohledněny historické skutečnosti, které k institucionalizaci retribuční justice vedly. Značná pozornost je věnována dekretální normotvorbě, je popsán důvod vzniku a činnost Národního soudu a mimořádných lidových soudů. Zaměřena je pak práce především na Mímořádný lidový soud v Plzni: popisuje jeho personální obsazení, statistiku činnosti i některé vybrané případy. Závěrečná kapitola reflektuje obnovení retribuce po únorovém převratu v roce 1948.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with retribution processes in post-war Czechoslovakia between 1945-1948. Historical background is dealt with in the beginning, so the reader can better understand the key part of the work. The thesis describes relevant legislation. National Court, it´s establishment and activity is described as well as the institution of Extraordinary Public Courts. The work focuses at Extraordinary Public Tribunal in Pilsen, it is illustrated by some of the cases. Last chapter deals with revoked retribution after Communists took over the reign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Tereza Kureckova.pdfPlný text práce557,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Kureckova.pdfPosudek vedoucího práce62,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Kureckova.pdfPosudek oponenta práce36,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Kureckova.pdfPrůběh obhajoby práce64,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.