Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDostalík, Petr
dc.contributor.authorGvardová, Kateřina
dc.contributor.refereeČerný, Miroslav
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:00Z
dc.date.available2012-09-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9568
dc.description.abstractDiplomová práce je systematicky rozdělena na dvě velké části, kdy v prvé autor pojednává o době císaře Justiniána a jeho kodifikaci Diegesta seu Pandectae, obecně vymezuje a charakterizuje nabývací způsoby vlastnictví, kdy ve zkratce shrnuje derivativní způsoby nabývání vlastnictví a zbytek části, která je nejrozsáhlejší, je věnován originárním nabývacím způsobům vlastnictví, mezi které je pro účely této práce řazena okupace, nález pokladu, specifikace, smísení a slití, přírůstek, zpracování a nabytí plodů. Výše uvedené instituty jsou v této části vykládány tak, jak je nechal Justinián sepsat v Digestech ve fragmentu 41.1., který byl autorem přeložen a je součástí této práce. V části druhé se autor zaměřil na srovnání římskoprávní úpravy s česko-právním uspořádáním nabývacích způsobů a to s obecným zákoníkem občanský, tzv. středním zákoníkem občanským, současnou právní úpravou a s novým občanským zákoníkem, která byla z důvodu aktuálnosti rozebrána větší měrou.cs
dc.format110 s., 46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51599-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoriginární nabývání vlastnictvícs
dc.subjectnabytí vlastnického právacs
dc.subjectJustiniáncs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectjustiniánské právocs
dc.titleOriginární nabytí vlastnictví v právu justiniánském a pozdějších právních úpraváchcs
dc.title.alternativeOriginal acquisition of property in Justinian law and in later legislationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Master Degree Thesis is systematically divided into two major parts, where the one deals with the time of Justinian the Emperor and his codification of Diegesta seu Pandectae, it delimits and characterizes title ownership ways in general, where there are to be summed up derivative ways of ownership acquiring briefly and the rest of this part, which is the largest one, is dedicated to originary ownership acquiring ways, where for the purpose of this work, there are to be mentioned occupation, treasure discovery, specification, blending and alloying, growth, fruit processing and gaining. The above mentioned institutes are in this part interpreted in the way, as Justinian had them written down in Digesta in fragment 41.1 and which were translated by the author and which are parts of this work. The other part of this Thesis is to be oriented on comparison of Roman law legislation with Czech law legislation of ownership acquiring way with general Civil Code , that means with middle Civil Code, current legislation and the new Civil Code, which this part focuses on, on the account of its up-to-dateness.en
dc.subject.translatedoriginal acquisition of propertyen
dc.subject.translatedacquisition of ownershipen
dc.subject.translatedJustiniánen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedjustinian lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Originarni nabyti vlastnictvi v pravu justinianskem a pozdejsich pravnich upravach_Katerina Gvardova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
DP - Gvardova.pdfPosudek vedoucího práce50,48 kBAdobe PDFView/Open
OP - Gvardova.pdfPosudek oponenta práce40,07 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Gvardova.pdfPrůběh obhajoby práce42,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.