Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaříková Vlčková, Petra
dc.contributor.authorBurdová, Veronika
dc.contributor.refereeKrejčí, Jaromír
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:53:26Z
dc.date.available2012-09-17cs
dc.date.available2014-02-06T12:53:26Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9577
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá charakterem městské zástavby a jejím vývojem na území starověkého Egypta v časovém rozmezí od Staré až do Nové říše, tedy období přibližně 2700-1069 př. n. l. Společnost staroegyptského státu totiž v těchto historických obdobích byla utvářena podle podobných schémat, kterým se podřizovaly i její jednotlivé složky, např. i koncepty urbanistického rozvoje. Toto dlouhé časové období bylo zvoleno z důvodu reprezentativnosti archeologických pramenů a současného stavu bádání v oblasti staroegyptské sídelní archeologie. Práce se zaměřuje na hledání dlouhodobých urbánních trendů, jež lze na staroegyptských sídlištích městského charakteru v daném období pozorovat. Sleduje rozdíly mezi uměle založenými a genericky se rozvíjejícími městy na straně jedné, na straně druhé mezi sídlišti centrálního charakteru a specializovanými sídlišti, např. královskými doménami, sídlišti spravovanými centrální administrativou apod.cs
dc.format174 s. (264 508 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51974-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstarověký Egyptcs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectměstocs
dc.subjectsídlištěcs
dc.subjectměstská zástavbacs
dc.subjectarchitekturacs
dc.titleUrbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.cs
dc.title.alternativeUrbanism in ancient Egypt: Character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCEen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma work is focused on character and development of urban fabric in 4th-2nd millenium BCE, particularly 2700-1069 BCE, in the area of ancient Egypt. In these historical periods ancient Egyptian society was formed by similar schemes. Individual segments of this development, such as concepts of urban development, submited to them. This long period of time was chosen because of presentability of archaeological sources and because of current status of research in sphere of ancient Egyptian settlement archaeology. The work is focused on searching for long-term urban trends, which can be observed in ancient egyptian urban settlements in that time. On the one hand there are observed differences between the strictly planned settlement and the gradually developed towns, on the other hand between central settlements and specialized settlements such as royal domains, central administrated settlements etc.en
dc.subject.translatedancient Egypten
dc.subject.translatedurbanismen
dc.subject.translatedcityen
dc.subject.translatedtownen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedurban fabricen
dc.subject.translatedarchitectureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_2013.pdfPlný text práce9,01 MBAdobe PDFView/Open
Burdova_Marikova Vlckova_VP.pdfPosudek vedoucího práce311,42 kBAdobe PDFView/Open
Burdova_Krejci_OP.pdfPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
Burdova.pdfPrůběh obhajoby práce154,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.