Název: Prohibice ve Spojených státech amerických
Další názvy: Prohibition in the United States of America
Autoři: Vacek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9600
Klíčová slova: alkohol;prohibice;Spojené státy americké;organizovaný zločit;mafie;Hnutí za prohibici;problémy spojené s alkoholem
Klíčová slova v dalším jazyce: alcohol;prohibition;United States of America;organized crime;mafia;Prohibition movement;alcohol related problems
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je nastínění vývoje prohibice ve Spojených státech amerických a neblahých následků, které sama prohibice přivodila. Práce je rozdělena do sedmi hlavních částí. První část popisuje pozici alkoholu a protialkoholní hnutí od raných let americké historie po tzv. Progresivní éru. Druhá část se zabývá Progresivní érou, obdobím masivních průmyslových, politických a sociálních změn, během kterých byl Osmnáctý dodatek, zákon ustanovující prohibici, uveden. Následující část je zaměřena na prohibici a veškeré zdravotní, sociální a kriminální problémy, které přinesla. Dále popisuje podniky prodávající alkohol a způsoby zásobování Spojených států alkoholem a přináší vhled do pochybného vynucení prohibice zákonnými prostředky. Čtvrtá část je vyhrazena organizovanému zločinu, jeho růstu ve Spojených státech a obrovskému rozšíření během dvacátých let devatenáctého století. Pátá část je založena na popisu negativního pohledu veřejnosti na důsledky prohibice a dále se zabývá organizacemi podporujícími odvolání prohibice a Dvacátým prvním dodatkem, který prohibici ukončil. Šestá část je zaměřena na odlišný přístup k alkoholové problematice v dnešní době ve většině severských států. Poslední část se snaží ukázat výsledky méně radikálního řešení problémů spojených s alkoholem v Austrálii jako kontrast k americké prohibici.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to foreshadow the development of Prohibition in the United States of America and the negative consequences caused by Prohibition itself. The thesis is divided into seven major parts. The first part describes the alcohol situation and the anti-alcohol movement from the early times of American history to the Progressive Era. The second part deals with the Progressive Era, the period of massive industrial, political and social changes, during which the Eighteenth Amendment, the law enacting Prohibition, was introduced. The next part focuses on Prohibition and all health, social and criminal related problems it brought, describes illegal alcohol establishments and strategies of supplying America with alcohol and gives insight into doubtful Prohibition enforcement. The fourth part is dedicated to organized crime, its rise in the United States and enormous spread during 1920s. The fifth part is based on description of the public?s negative view of Prohibition?s results; furthermore it deals with organizations favoring Prohibition?s repeal and the Twenty-first Amendment which ended Prohibition. The sixth part is focused on today?s different approach to alcohol policy in the most of the Nordic countries. The last part tries to demonstrate the results of less radical alcohol solutions in Australia in contrast to American Prohibition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAN) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis_Martin_Vacek.pdfPlný text práce494,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacek V.pdfPosudek vedoucího práce85,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacek O.pdfPosudek oponenta práce92,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacek P.pdfPrůběh obhajoby práce41,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.