Název: Historický vývoj Konzervativní a Unionistické strany
Další názvy: Historical development of the Conservative and Unionist party
Autoři: Štefančík, Juraj
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9602
Klíčová slova: Konzervativní strana;politika;volby;Velká Británie;privatizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Conservative party;politics;election;Great Britain;privatization
Abstrakt: Cílem této práce je sledování historického vývoje Konzervativní a Unionistické Strany, vzhledem k politickým úspěchům nejúspěšnější strany ve Velké Británii a také nejstarší politické strany na světě. V této práci jsou popsány různé variace jména strany, vývoj politického programu a také nejznámější politické osobnosti spjaté s touto stranou. Práce nabízí také historické souvislosti k nejdůlěžitějším rozhodnutím Konzervativní Strany. Tato práce je soustředěná na 20. století, popisy největších volebních uspěchů strany a ,jelikož byla Konzervativní Strana vítěznou stranou po většinu 20. století, práce obsahuje i popisy největších volebních proher. První část práce přináší krátký úvod do Britské politiky a navíc popisuje původ ideologie strany. Tato část také obsahuje popis lidí, kteří pomohli ke vzniku Konzervativní Strany a Konzervatismu následovaný popisem nejdůležitějších politických činů strany. Druhá část této práce popisuje vývoj strany ve 20. století, změnu v hlavní opozici, důležitá válečná rozhodnutí a nejdůležitější události. Také je zde hlubší popis nejvlivnější lidí v Konzervativní Straně 20. století jako je Winston Churchill a Margaret Thatcher. Důležitou roli v této práci zastává i výzkum. Cílem výzkumu bylo zjistit povědomí o politických záležitostech a Konzervativní straně mezi studenty ve Velké Británi.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to track the historical development of the Conservative and Unionist party, the most successful political party in Great Britain of all times according to their political success and the oldest political party in the world. The work describes the variations of the name of the party, transformation of Conservative ideology and many important political figures connected to the party and also offers a historical background for the party?s major decisions. The focus of this thesis is on 20th century, description of the greatest achievements of the party and as the Conservatives have been the winning party for the most of the 20th century the work also includes description of the biggest electoral defeats. First part of this thesis provides a brief introduction to British politics and furthermore describes the origins of party?s ideology and policy. It also presents people, that helped forming the ideology and bases of Conservatism and the most important political acts enforced by the party. Second part of this thesis describes a development of the party in 20th century, shift of opposition, important war decisions and politically influential events. The work also deeply introduces people with the most influential role in 20th century Conservatives such as Winston Churchill and Margaret Thatcher. An important part of this thesis is research. The goal of this section was to discover the awareness about Conservative Party and political matters amongst students in Great Britain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Thesis Stefancik.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefancik V.pdfPosudek vedoucího práce82,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sterancik O.pdfPosudek oponenta práce111,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefancik P.pdfPrůběh obhajoby práce40,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9602

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.