Název: Neslovesné konstrukce v angličtině: četnost výskytu, syntaktická funkce a sémantická role
Další názvy: Verbless constructions in English - syntactic function, semantic role and frequency
Autoři: Šimáková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9605
Klíčová slova: neslovesné konstrukce;nezávislá věta neslovesná;vedlejší věta neslovesná;elipsa;vyjádřený a nevyjádřený podmět;sémantické role;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: verbless constructions;independent or subordinate verbless clause;structural or contextual ellipsis;covert or overt subject;semantic roles;analysis
Abstrakt: Tato práce pojednává o neslovesných větných konstrukcích v angličtině. Zabývá se jejich základními formami, a to nezávislou neslovesnou větou, vedlejší neslovesnou větou a elipsou. Dále se teoretická část zabývá syntaktickými funkcemi. Další část se zabývá sémantickými rolemi neslovesných větných konstrukcí. Kromě teoretické části tato práce zahrnuje analýzu 321 příkladů neslovesných větných konstrukcí. Z hlediska četnosti užití se nejčastěji vyskytuje nezávislá neslovesná věta, vyjadřující především zvolání a otázku. Kontextové elipsy výrazně převažují nad elipsami strukturálními. Nejfrekventovanějšími sémantickými rolemi jsou konstatování a otázka. Vedlejší věty neslovesné se nejčastěji vyskytují ve funkci příslovečného určení a doplněk podmětu. Analýza především potvrdila, že neslovesné věty s vyjádřeným podmětem jsou v angličtině vzácně užívané, výrazně převažují struktury s podmětem nevyjádřeným. Výsledky analýzy jsou přehledně shrnuty v devíti grafech, které obsahují informace o výskytu jednotlivých forem neslovesných konstrukcích i o jejich sémantických rolích. Výsledky jsou vyjádřeny číselně i percentuálně.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with verbless constructions in English, it brings the view of the frequency of individual structures, the syntactic functions and semantic roles. First, theoretical background focuses on individual structures, which are subordinate verbless clauses, independent verbless clauses and ellipsis. Subsequently, there are syntactic functions and their semantic roles. The work also contains the analysis of 321 individual excerpts. The results exposes that the most frequent structure of all is independent verbless clause. As for the presence of the subject, the analysis of subordinate verbless clauses confirms that absolute clauses are rare in English. The analysis also demonstrates that the most frequent semantic roles are exclamation, statement, inquiry, evaluation and disbelief. The results are provided in nine diagrams and they are expressed by both the percentage and the exact number.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor_Thesis.pdfPlný text práce458,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simakova V.pdfPosudek vedoucího práce135,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simakova O.pdfPosudek oponenta práce100,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simakova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9605

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.