Title: Neslovesné konstrukce v angličtině: četnost výskytu, syntaktická funkce a sémantická role
Other Titles: Verbless constructions in English - syntactic function, semantic role and frequency
Authors: Šimáková, Marie
Advisor: Petrlíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9605
Keywords: neslovesné konstrukce;nezávislá věta neslovesná;vedlejší věta neslovesná;elipsa;vyjádřený a nevyjádřený podmět;sémantické role;analýza
Keywords in different language: verbless constructions;independent or subordinate verbless clause;structural or contextual ellipsis;covert or overt subject;semantic roles;analysis
Abstract: Tato práce pojednává o neslovesných větných konstrukcích v angličtině. Zabývá se jejich základními formami, a to nezávislou neslovesnou větou, vedlejší neslovesnou větou a elipsou. Dále se teoretická část zabývá syntaktickými funkcemi. Další část se zabývá sémantickými rolemi neslovesných větných konstrukcí. Kromě teoretické části tato práce zahrnuje analýzu 321 příkladů neslovesných větných konstrukcí. Z hlediska četnosti užití se nejčastěji vyskytuje nezávislá neslovesná věta, vyjadřující především zvolání a otázku. Kontextové elipsy výrazně převažují nad elipsami strukturálními. Nejfrekventovanějšími sémantickými rolemi jsou konstatování a otázka. Vedlejší věty neslovesné se nejčastěji vyskytují ve funkci příslovečného určení a doplněk podmětu. Analýza především potvrdila, že neslovesné věty s vyjádřeným podmětem jsou v angličtině vzácně užívané, výrazně převažují struktury s podmětem nevyjádřeným. Výsledky analýzy jsou přehledně shrnuty v devíti grafech, které obsahují informace o výskytu jednotlivých forem neslovesných konstrukcích i o jejich sémantických rolích. Výsledky jsou vyjádřeny číselně i percentuálně.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with verbless constructions in English, it brings the view of the frequency of individual structures, the syntactic functions and semantic roles. First, theoretical background focuses on individual structures, which are subordinate verbless clauses, independent verbless clauses and ellipsis. Subsequently, there are syntactic functions and their semantic roles. The work also contains the analysis of 321 individual excerpts. The results exposes that the most frequent structure of all is independent verbless clause. As for the presence of the subject, the analysis of subordinate verbless clauses confirms that absolute clauses are rare in English. The analysis also demonstrates that the most frequent semantic roles are exclamation, statement, inquiry, evaluation and disbelief. The results are provided in nine diagrams and they are expressed by both the percentage and the exact number.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor_Thesis.pdfPlný text práce458,64 kBAdobe PDFView/Open
Simakova V.pdfPosudek vedoucího práce135,28 kBAdobe PDFView/Open
Simakova O.pdfPosudek oponenta práce100,86 kBAdobe PDFView/Open
Simakova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.