Název: Novější próza Iana McEwana
Další názvy: Ian McEwan's Later Fiction
Autoři: Němcová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9607
Klíčová slova: vypravěčské techniky;nedůvěryhodný vypravěč;úhel pohledu;nevyhnutelnost;nedorozumění;konflikt
Klíčová slova v dalším jazyce: narrative techniques;unreliable narrator;point of view;inevitability;misunderstanding;conflict
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat tři romány současného britského autora, vítěze prestižní ceny Booker Prize, Iana McEwana. Vybraná díla jsou napsána během období deseti let, zahrnují dva romány, Atonement (2001) a Enduring Love (1997) a jednu novelu On Chesil Beach (2007). Práce se skládá ze čtyř částí. První tři části jsou nejobsáhlejší a zabývají se každou knihou zvlášť, Atonement počínaje, poté Enduring Love a nakonec studie On Chesil Beach. Nejdůležitější rysy těchto románů a hlavní myšlenky které sdělují čtenářům jsou rozděleny do podkapitol. Každá z analýz se zaměřuje na vypravěčské techniky, postavu nedůvěryhodného vypravěče a úhel pohledu, ze kterého je příběh vyprávěn, spolu s dalšími významnými aspekty románů. Závěrečná kapitola popisuje společná témata, která propojují tato tři díla. Mezi ně patří nevyhnutelnost, očekávání, rozhodnutí, nedorozumění a konflikt, a která jsou ukázána na příkladech z daných románů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this undergraduate thesis is to analyse three novels from a contemporary, British author, Booker Prize winner Ian McEwan. The works chosen are written over a decade and include two novels, Atonement (2001) and Enduring Love (1997) and one novella On Chesil Beach (2007). The thesis consist of four parts. The first three parts are the most extensive and deal with each of the books separately, starting with Atonement, afterwards there is Enduring Love analysis and finally the study of On Chesil Beach. The most important features of the novels and the message they relay to readers are divided into subchapters. Each analysis concentrates on narrative techniques, unreliable narrator and point of view, along with another significant aspect of the novels. The final chapter presents common themes which connect these three books together, such as inevitability, anticipation, decision, misunderstanding and conflict, illustrated through examples from the novels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Undergraduate_Thesis-Ian_McEwan_Tereza_Nemcova_full.pdfPlný text práce888,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova V.pdfPosudek vedoucího práce131,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova O.pdfPosudek oponenta práce141,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.