Název: Regionální historie Českokrumlovska Didaktické využití ve vyučování vlastivědy na 1. stupni ZŠ
Další názvy: The History of the Český Krumlov Region The Didactic Utilization in Homeland Study Lessons at the First Grade of Primary Schools
Autoři: Bigasová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9619
Klíčová slova: Region Český Krumlov;pravěk;středověk;novověk;Vítkovci;Rožmberkové;Zlatá Koruna;Vyšší Brod;gotika;renesance;vlastivědná vycházka;interaktivní tabule;čtenářská gramotnost;regionální pověsti
Klíčová slova v dalším jazyce: Český Krumlov area;prehistory;middle ages;modern times;Vítkovec dynasty;Rožmberk dynasty;Zlatá Koruna;Vyšší Brod;gothic;renaissance;homeland study walk;interactive board;reading literacy;regional stories
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá regionální historií Českokrumlovska. Je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části je vytvořena podrobná a komplexní vlastivědná charakteristika regionu a města Český Krumlov, zaměřená především na historii. Je zpracovaná tak, aby byla vhodná pro využití ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ. Ve druhé, praktické části, jsem navrhla několik didaktických modulů s využitím moderních edukačních technologií, respektující požadavky Rámcového vzdělávacího programu. Jedná se o pracovní list na vlastivědnou vycházku, historický učební text určený k rozvoji čtenářské gramotnosti a dva výukové programy na interaktivní tabuli.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the history of the Český Krumlov region. It is devided into two principal parts. In the theoretical section there is a detailed and complex profile of the region and the town of Český Krumlov, concentrated mainly on the history. It is created to be used in national history and geography lessons in junior years of primary schools (so called 1. grade). In the second section, the practical one, I have suggested several didactic modules which take the advantage of modern educational technologies and respect the requirements of RVP (The General Educational Programme). I have created a worksheet handling the information from a trip around the region, an educational text supporting the literacy progress, and two educational programmes set for interactive whiteboards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Regionalni historie Ceskokrumlovska.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bigasova V.pdfPosudek vedoucího práce164,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bigasova O.pdfPosudek oponenta práce47,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bigasova P.pdfPrůběh obhajoby práce26,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.