Title: Regionální historie Českokrumlovska Didaktické využití ve vyučování vlastivědy na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The History of the Český Krumlov Region The Didactic Utilization in Homeland Study Lessons at the First Grade of Primary Schools
Authors: Bigasová, Pavlína
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9619
Keywords: Region Český Krumlov;pravěk;středověk;novověk;Vítkovci;Rožmberkové;Zlatá Koruna;Vyšší Brod;gotika;renesance;vlastivědná vycházka;interaktivní tabule;čtenářská gramotnost;regionální pověsti
Keywords in different language: Český Krumlov area;prehistory;middle ages;modern times;Vítkovec dynasty;Rožmberk dynasty;Zlatá Koruna;Vyšší Brod;gothic;renaissance;homeland study walk;interactive board;reading literacy;regional stories
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá regionální historií Českokrumlovska. Je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části je vytvořena podrobná a komplexní vlastivědná charakteristika regionu a města Český Krumlov, zaměřená především na historii. Je zpracovaná tak, aby byla vhodná pro využití ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ. Ve druhé, praktické části, jsem navrhla několik didaktických modulů s využitím moderních edukačních technologií, respektující požadavky Rámcového vzdělávacího programu. Jedná se o pracovní list na vlastivědnou vycházku, historický učební text určený k rozvoji čtenářské gramotnosti a dva výukové programy na interaktivní tabuli.
Abstract in different language: This thesis is focused on the history of the Český Krumlov region. It is devided into two principal parts. In the theoretical section there is a detailed and complex profile of the region and the town of Český Krumlov, concentrated mainly on the history. It is created to be used in national history and geography lessons in junior years of primary schools (so called 1. grade). In the second section, the practical one, I have suggested several didactic modules which take the advantage of modern educational technologies and respect the requirements of RVP (The General Educational Programme). I have created a worksheet handling the information from a trip around the region, an educational text supporting the literacy progress, and two educational programmes set for interactive whiteboards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Regionalni historie Ceskokrumlovska.pdfPlný text práce7,62 MBAdobe PDFView/Open
Bigasova V.pdfPosudek vedoucího práce164,69 kBAdobe PDFView/Open
Bigasova O.pdfPosudek oponenta práce47,93 kBAdobe PDFView/Open
Bigasova P.pdfPrůběh obhajoby práce26,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.