Název: První a druhá intifáda v narativních příbězích obyvatel Palestiny
Další názvy: The First Intifada in Narrative Stories of Palestinians
Autoři: Fritzová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9622
Klíčová slova: první intifáda;narativní příběhy;národnostní uvědomění;kolektivní paměť
Klíčová slova v dalším jazyce: first intifada;narrative stories;national consciousness;collective memory
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na nedávnou historii obyvatel betlémské oblasti pomocí narativního přístupu. Hlavní historická událost, která je tímto přístupem zkoumána, je první palestinské povstání (první intifáda). Práce vychází z narativních rozhovorů provedených v betlémské oblasti převážně v roce 2012. Tato práce má ještě druhý, spíše metodologický cíl, jímž je propojit fakta s individuálními příběhy a rozkrýt tak hlavní významové roviny první intifády jako události, která přispěla k budování kolektivní paměti a společné identity obyvatel betlémské oblasti. První kapitola stručně nastiňuje historický vývoj v oblasti Izraele a Palestiny od roku 1948 až k první intifádě. Tato kapitola slouží jakou určitý kontextuální rámec. Jedná se o nezbytný základ pro pochopení širších souvislostí a událostí, které přímo nebo nepřímo vedly k vypuknutí první intifády. Druhá, stěžejní kapitola je zaměřena na hlavní téma - první intifádu. Po obecnějším historicko-politickém úvodu je analyzován významotvorný přínos této události pro konkrétního jedince i pro kolektivní paměť obyvatel dané oblasti. Pomocí rozhovorů byly rozkryty tři základní významy intifády ? sebeuvědomění, solidarita a změna náhledu světové veřejnosti. Významy jsou hlouběji analyzovány ve druhé kapitole. Třetí kapitola je věnována dvěma hlavním narátorům mého výzkum a jejich životním příběhům. . Hlavní otázkou této kapitoly je, jaký význam sehrála intifáda v životě jednice, ale zároveň jaký význam jedinec této události připisuje. Jedná se o kapitolu, která prohlubuje pohled na první intifádu o perspektivu jednice. Teoretický rozměr této kapitoly se opírá především o tzv. experince-centred narrative research, tedy o přístup vycházející například z Jerome Brunera a Paula Ricouera. Tato diplomová práce přistupuje k historii jako k mnohovrstevné skutečnosti, kde jedna konkrétní situace může být vnímána různým způsobem. Perspektivy zde načrtnuté jsou v první části obecné, v druhé pak zaměřené na kolektivní paměť betlémské oblasti, třetí na konkrétní pohled jedince.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to present the First Palestinian uprising (First Intifada) by narrative stories as the principal research and interpretative methodology. There are six narrative interviews which are interpreted. The first chapter of the thesis focuses on the historical and political background of the topic. The second chapter of the thesis focuses on researching the First Intifada and its concrete implications, by means of narrative stories and other materials. The first meaning of Intifada to Palestinians was the strengthening of their identity and nationality. The second meaning is the creation of interconnectivity, organization and solidarity that narrators emphasized as an unprecedented example of cooperation and that they would desire to see revived in the present. The third meaning, which this thesis examines, concerns a change of world public opinion on Palestinians, brought about by the Intifada. In conclusion, it is necessary to point out that the above mentioned meanings reflect the collective Palestinian memory. Hence, such aspects have been selected and highlighted purposely, which were emphasised by the narrators themselves. The last meaning of the uprising is creation of extremist groups as Hamas and Islamic Jihad. These groups had adverse impact on peace process in the nineties. The third chapter deals with two life stories from this area. The main question of this chapter is which role the Intifada played in an individual´s life, and which importance individuals attach to it. This chapter broadens the issue of the First Intifada by the individual´s perspective. This thesis approaches history as a multi-layered reality, in which one concrete situation may be perceived in various ways. The perspectives outlined in this work are general in its first part, deal with the Bethlehem region´s collective memory in its second part and depict concrete individual views in its third part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marie Fritzova_Prvni intifada_2013.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fritzova V.pdfPosudek vedoucího práce48,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fritzova O.pdfPosudek oponenta práce177,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fritzova P.pdfPrůběh obhajoby práce34,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.