Název: DER FRÜHE SPRACHERWERB IN KLASSISCHEN UND WALLDORFER KINDERGÄRTEN UND GRUNDSCHULEN.
Další názvy: Language development regarding comparison of differences between classic and waldorf nursery and primary schools
Autoři: Nosková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9650
Klíčová slova: osvojování jazyka;waldorfská pedagogika;alternativní škola;klasická škola;vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: acquiring of language;waldorf pedagogy;alternative schooling;classic school;education programme
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na částečné nastínění rozdílů mezi waldorfskou a klasickou školou. Cílem bakalářské práce je porovnání mateřských a základních klasických a waldorfských škol z pohledu přístupu osvojování mateřského a cizího jazyka. Dalším cílem je hlouběji pochopit podstatu waldorfské pedagogiky, seznámit se s jejími kořeny, principy a směřováním.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on partial outline of differences between a waldorf and a classic schools. The aim of the bachelor thesis is the comparison of nursery and primary classic and waldorf schools from the point of view of acquiring of mother tongue and foreign language. Another aim is deeper understanding of the nature of waldorf pedagogy and to acquaint with its origin, principles and aiming.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Noskova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,14 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Noskova1 - Wagnerova.JPGPosudek oponenta práce566,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Noskova.JPGPrůběh obhajoby práce163,87 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9650

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.