Název: Příklady proměn významu slov v současné německé slovní zásobě - společenské vztahy (Beispiele des Wandels der Wortbedeutung im gegenwärtigen deutschen Wortschatz - gesellschaftliche Beziehungen)
Další názvy: Examples of changes in the word's meaning in contemporary German vocabulary - social relations
Autoři: Hummatov, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9653
Klíčová slova: slovní zásoba;němčina;význam slov
Klíčová slova v dalším jazyce: vocabulary;german language;meaning of words
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá změnou významu aktuální německé slovní zásoby, se zaměřením na slovní zásobu týkající se společenských vztahů. Cílem práce bylo analyzovat vybranou slovní zásobu z hlediska změny významu a příčiny, která změnu ovlivnila. Zároveň vyvrátit nebo potvrdit,zda teoretické definice platí na vybranou slovní zásobu. Teoretickou část práce tvoří obecné definice jednotlivých změn významů, příčin změn a obecné pojetí teorie o změně významu jako takové. Praktická část je sestavena z analýzy vývoje významu jednotlivých slov a vlastního závěru. Hlavní stať práce je rozdělena do dvou kapitol- změny významu a příčiny změn významu. Obě kapitoly jsou dále rozděleny do podkapitol, jejichž označení jsou názvy změn a příčin. Každá kapitola a podkapitola má svou teoretickou část doplněnou názorným obrázkem, a praktickou část se slovní zásobou. Za hlavní statí následuje shrnutí analýzy. Nedílnou součástí práce je také příloha se seznamem analyzované slovní zásoby.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is about the change of the meaning in the current German vocabulary, with focusing on the vocabulary which is connected to social relations. The target of the thesis is analyse of chosen vocabulary from the point of view of change in the meaning and cause, which the change influenced. At the same time to disprove or prove if the theoretical definitions are related to chosen vacabulary. The theoretical part of the thesis consists of general definitions of individual changes in the meaning, causes of changes and general interpretation of the change in the meaning itself. The practical part consists of alanysis of meaning process of individual words and my own conclusion. Main body is divided into two chapters- changes in the meaning and causes of changes in the meaning. Both chapters are farther divided into subordinate chapters, of which names are the names of changes and causes. Every chapter and subordinated chapter have their own theoretical part accompanied by demonstrative picture, and practical part with vocabulary. Behind the main body of the thesis follows summary of the analysis. Inseparable part is as well the enclosure with the vocabulary list.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Hummatov_2013_pdf 2.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hummatov - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce165,57 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hummatov - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce162,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Hummatov.JPGPrůběh obhajoby práce126,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.