Title: Archaismy v české a německé frazeologii
Other Titles: Archaisms in the Czech and German Phraseology
Authors: Lorencová, Jana
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9662
Keywords: archaismy;frazeologizmy;čeština;němčina
Keywords in different language: archaisms;phraseologisms;czech language;german language
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Archaismy v české a německé frazeologii. Jsou zde prezentovány dva sestavené seznamy frazeologizmů, které se běžně používají, ale obsahují zastaralý výraz. Součástí práce je i vyhodnocení českého dotazníku pro rodilé mluvčí ve věku 15-25 let. Mluvčí měli dokázat, jestli rozumějí vybraným frazeologizmům a jestli znají původní význam archaických výrazů. Cílem bylo zjistit, jestli frazeologizmy konzervují starou slovní zásobu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with Archaisms in the Czech and German Phraseology. There are presented two ordered lists of phraseologisms which are commonly used but include an archaic word. One part of the thesis is also evaluation of a Czech questionnaire for native speaker of the age between 15 and 25 years. The native speakers should prove whether they understand the chosen phraseologisms and know the original meaning of archaic words. The aim was to find out whether the phraseologisms preserve the old vocabulary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit_Lorencova_Jana.pdfPlný text práce877,35 kBAdobe PDFView/Open
Lorencova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce179,88 kBJPEGThumbnail
View/Open
Lorencova - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce159,36 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby - Lorencova.JPGPrůběh obhajoby práce104,97 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.