Název: Archaismy v české a německé frazeologii
Další názvy: Archaisms in the Czech and German Phraseology
Autoři: Lorencová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9662
Klíčová slova: archaismy;frazeologizmy;čeština;němčina
Klíčová slova v dalším jazyce: archaisms;phraseologisms;czech language;german language
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá Archaismy v české a německé frazeologii. Jsou zde prezentovány dva sestavené seznamy frazeologizmů, které se běžně používají, ale obsahují zastaralý výraz. Součástí práce je i vyhodnocení českého dotazníku pro rodilé mluvčí ve věku 15-25 let. Mluvčí měli dokázat, jestli rozumějí vybraným frazeologizmům a jestli znají původní význam archaických výrazů. Cílem bylo zjistit, jestli frazeologizmy konzervují starou slovní zásobu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with Archaisms in the Czech and German Phraseology. There are presented two ordered lists of phraseologisms which are commonly used but include an archaic word. One part of the thesis is also evaluation of a Czech questionnaire for native speaker of the age between 15 and 25 years. The native speakers should prove whether they understand the chosen phraseologisms and know the original meaning of archaic words. The aim was to find out whether the phraseologisms preserve the old vocabulary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelorarbeit_Lorencova_Jana.pdfPlný text práce877,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lorencova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce179,88 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Lorencova - Smolikova.JPGPosudek oponenta práce159,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Lorencova.JPGPrůběh obhajoby práce104,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.