Název: Pojetí svobody u Freuda, Fromma a Baumana
Další názvy: The concept of freedom in Freud, Fromm and Bauman
Autoři: Cmarková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9697
Klíčová slova: svoboda;svědomí;individualizace;kapitalismus;konzumní společnost;moderní společnost;kulturní svědomí;společenský charakter;lidské pudy;ambivalence
Klíčová slova v dalším jazyce: freedom;conscience;individualization;capitalism;consumerist society;modern society;culture conscienece;social charakter;human instinct;ambivalence
Abstrakt: Hlavním tématem této diplomové práce je srovnání pojetí svobody u tří významných myslitelů dvacátého století ? Sigmunda Freuda, Ericha Fromma a Zygmunta Baumana. Práce spočívá v pokusu odhalit odlišnosti v přístupu uvedených badatelů i v přístupu jednotlivých oborů, k nimž bývají řazeni tzn. psychologie, sociologie, filosofie. Práce je postupně zaměřena na několik aspektů svobody,které odpovídají jednotlivých kapitolám. Většina výkladu se soustředí na moderní podobu svobody, přičemž je zde svoboda uchopena jako fenomén, který je neodmyslitelnou součástí společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is to compare the concept of freedom of three major thinkers of the twentieth century - Sigmund Freud, Erich Fromm and Zygmunt Bauman. The work consists in an attempt to find differences in approach of mentioned thinkers and in approach in individual fields to which they are classified i.e. psychology, sociology, and philosophy. The work is gradually focused on several aspects of freedom, that correspond to the individual chapters. The majority of interpretation focuses on the modern form of freedom and freedom is interpreted here as a phenomenon which is an essential part of society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Adela Cmarkova 2013 .pdfPlný text práce429,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cmarkova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Cmarkova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Cmarkova_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce349,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.