Title: Pojetí svobody u Freuda, Fromma a Baumana
Other Titles: The concept of freedom in Freud, Fromm and Bauman
Authors: Cmarková, Adéla
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9697
Keywords: svoboda;svědomí;individualizace;kapitalismus;konzumní společnost;moderní společnost;kulturní svědomí;společenský charakter;lidské pudy;ambivalence
Keywords in different language: freedom;conscience;individualization;capitalism;consumerist society;modern society;culture conscienece;social charakter;human instinct;ambivalence
Abstract: Hlavním tématem této diplomové práce je srovnání pojetí svobody u tří významných myslitelů dvacátého století ? Sigmunda Freuda, Ericha Fromma a Zygmunta Baumana. Práce spočívá v pokusu odhalit odlišnosti v přístupu uvedených badatelů i v přístupu jednotlivých oborů, k nimž bývají řazeni tzn. psychologie, sociologie, filosofie. Práce je postupně zaměřena na několik aspektů svobody,které odpovídají jednotlivých kapitolám. Většina výkladu se soustředí na moderní podobu svobody, přičemž je zde svoboda uchopena jako fenomén, který je neodmyslitelnou součástí společnosti.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is to compare the concept of freedom of three major thinkers of the twentieth century - Sigmund Freud, Erich Fromm and Zygmunt Bauman. The work consists in an attempt to find differences in approach of mentioned thinkers and in approach in individual fields to which they are classified i.e. psychology, sociology, and philosophy. The work is gradually focused on several aspects of freedom, that correspond to the individual chapters. The majority of interpretation focuses on the modern form of freedom and freedom is interpreted here as a phenomenon which is an essential part of society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Adela Cmarkova 2013 .pdfPlný text práce429,15 kBAdobe PDFView/Open
Cmarkova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
Cmarkova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Cmarkova_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce349,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.